När Skellefteå förändras hänger allt ihop. Det är mycket som sker samtidigt på resan mot att bli 90 000 invånare redan 2030. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer.

Utifrån samtal med människor i hela Skellefteå och inspel från experter har områden och inriktningar för våra insatser tagits fram. Arbetet har engagerat tusentals människor som bor runt om i kommunen sedan starten under första delen av 2021.

Strategin finns att ladda ner som PDF-dokument på nio av de vanligaste språken i Skellefteå

Processen

Skellefteå tog fram sin första utvecklingsstrategi fram till år 2030 för snart sju år sedan. Sedan dess har mycket hänt. Väldigt mycket. Därför tog kommunfullmäktige beslutet att den skulle uppdateras. Efter mer än ett års arbete är den nu färdigställd

Så ska vi arbeta

I vår gemensamma inställning till hur vi ska nå våra mål finns nyckeln till framgång. De styrkor vi ska bygga vidare på är medskapande, samarbete och förändringsförmåga.

Läs mer om hur vi ska arbeta

Det här ska vi göra

Inriktningen på de aktiviteter som vi i Skellefteå behöver genomföra har vi delat in i fyra områden. Läs mer om hur de beskrevs i dialogversionen av strategin här:

Bo och leva

Bostäder, samhällsservice och andra byggnader ska möta höjda krav på hållbarhet. Tillit, trygghet och inkludering ska skapa bred delaktighet och ökad attraktivitet. I Skellefteå ska det vara enkelt att trivas – oavsett om du bor här eller om du är en besökare.

Läs mer om bo och leva

Utbildning och kompetens

Med god utbildning främjas kunskap, nyfikenhet och kreativitet. Det är också en nyckelfaktor för ett samhälle där ingen hamnar utanför. Utbildningssystemet ska vara likvärdigt oavsett bostadsort eller personliga förutsättningar. Utbildning på högre nivå ska finnas nära och det ska vara enkelt att ställa om och välja nya vägar, både för individens skull och för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Läs mer om utbildning och kompetens

Arbetsliv och tillväxt

Kombinationen av världsledande verksamheter, partners och leverantörer ska skapa tillväxt genom ett ständigt inflöde av nya kompetenser och idéer. Innovation och samarbete drivs framåt av ett näringsliv som skapar hållbara mervärden, både lokalt och globalt. Arbetsmarknaden ska vara inkluderande och mångsidig. Intresset för att etablera i Skellefteå ska fortsätta växa.

Läs mer om arbetsliv och tillväxt

Resor, transporter och uppkoppling

Det ska vara enkelt och hållbart att resa och transportera gods. Infrastrukturen ska möta behovet av fler resor och transporter med spetsteknik och hållbara vägval. Det gör resandet både enkelt och säkert. Tack vare att alla transportsätt samverkar binds regionen samman med resten av världen. Vardagspusslet förenklas med digitala servicelösningar.

Läs mer om resor, transporter och uppkoppling

Utvecklingsstrategin på en minut

Vad handlar Skellefteås utvecklingsstrategi om? Och varför är det viktigt att alla bidrar med idéer och initiativ om hur vi bäst når målen? Evelina Fahlesson, kommunalråd (S) och Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M) förklarar.

Om webbplatsen

Den här webbplatsen är tillsammans med de dialoger som genomförts delar av arbetet för att uppdatera Skellefteås utvecklingsstrategi. I strategin anges riktningar och vägval inom en rad centrala områden. Arbetet tar avstamp i Skellefteå kommuns befolkningsmål om 90 000 invånare år 2030, samt visionen ”En hållbar plats för en bättre vardag”. Arbetet har genomförts i dialogform tillsammans med Skellefteåborna. Klicka gärna på länkarna nedan för mer information.

Sammanfattning av medborgardialoger 2022

Tillväxtscenario Öppnas i nytt fönster.

Projekt som är igång för att möta utvecklingen Öppnas i nytt fönster.

Var kommer underlagen ifrån?

Skellefteås utvecklingsstrategi har tagits fram i en öppen process, som innefattat både medborgardialoger, inspel från expertgrupper och öppna data. Medborgardialogerna genomfördes under sommaren och hösten 2021 och engagerande mer än 1 500 Skellefteåbor. Ett viktigt underlag när det handlar om Skellefteås utveckling fram till 2030 har också varit den scenarioanalys som Ramboll tagit fram på uppdrag av Skellefteå kommun. Denna utgår från uppgifter om befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat.