När Skellefteå förändras hänger allt ihop.

I arbetet för att bli 90 000 invånare redan 2030 vill vi hitta rätt riktning. För det är mycket som sker och behöver ske samtidigt – och som påverkar sinsemellan. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer.

Under sommaren 2021 genomförde vi en medborgardialog med alla er som kommer att vara en del av allt detta, både de dagar då nya möjligheter presenterar sig och de när växtvärken gör sig påmind.

Och som ni svarade upp! Över 1 500 Skellefteåbor deltog i dialogen. Den har gett en mängd inspel till det fortsatta arbetet som ska ge en uppdaterad gemensam riktning för platsen. Här berättar vi mer om resultaten.

Därför är det viktigt att Skellefteå växer

Varför vill vi bli så många som 90 000 invånare redan 2030? Två anledningar är den ekonomiska strukturen och möjligheten att Skellefteå blir ännu bättre.

Om vi börjar med ekonomin så är försörjningskvot ett ord som ofta nämns. Den beskriver balansen mellan unga, människor som arbetar och äldre. I Skellefteå behöver vi bli fler som arbetar. Då kan vi också fortsätta utveckla allt från förskolor till äldrevård. När vi är fler är det också enklare för både näringsliv och offentlig sektor att hitta människor med rätt kunskaper.

Men lika viktigt är förstås att Skellefteå kan utvecklas till en ännu bättre plats när fler människor bor här. Det ger möjlighet att förverkliga ännu fler idéer och bli en plats där ännu fler trivs och vill leva sina liv.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Skellefteå får gärna växa – och det kommer att vara positivt för hela kommunen. Av de som svarat vill hela 93 procent att Skellefteå ska växa. 81 procent tror också att det kommer att innebära en positiv utveckling för kommunen som helhet – att jämföra med 6 procent som är negativa. Det innebär att det går nästan 14 positiva på varje person som är negativ! Av de som bor i Skellefteås tätort tror 8 av 10 att utvecklingen kommer att vara tydligt positiv. Utanför tätorten tror 6 av 10 på en tydligt positiv utveckling.

På väg mot en helt annan plats

Om Skellefteå växer till 90 000 redan 2030 innebär det flyttströmmar på turbodrift. Vad är allra viktigast när vi växer? Vad har vi som är bra och vad ska vi utveckla? Hur ska vi utforma våra skolor, hur ska våra bostadsområden se ut och vad behöver näringslivet mest? Det är stora frågor och svåra prioriteringar som väntar.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Trygghet för Skellefteåborna och en utveckling med barnens bästa i fokus är de två viktigaste områdena. För många handlar det om att värna om det som är bra i dag: närheten och tilliten i en mindre stad. Många vill också se ökade satsningar på förskola och grundskola och upplever att skolor och barngrupper blir större. Det tredje området som prioriterades högt var frisk luft och ren natur.

Kommentarer i urval

”Skellefteå ska ha kvar småstadskänslan med trygg utemiljö och naturen nära.” – Kvinna, 65-74 år,

”Blir det vettigt folk av barnen så löser sig resten! Får de utbildning, trygghet, känsla av sammanhang, god hälsa och helt enkelt en plats i staden kommer de att växa upp och känna lojalitet och ansvar för varandra och andra.” – Kvinna, 25-34 år

”Många bostäder planeras byggas på platser som i dagsläget är skog och mark. Skellefteå vill vara en stad där det är nära till allt, och då ska natur ingå. Många har valt sina bostäder utifrån en nära tillgång till naturen.” – Kvinna, 35-44 år”

”Älskar att skelleftebor generellt är öppna och varma! Om nyinflyttat folk snabbt känner sig hemma tror jag att det smittar av sig.” – Man, 18-24 år

9 000 nya bostäder behövs på åtta år

I genomsnitt behöver mer än 1 000 nya bostäder byggas varje år om vi ska kunna bli 90 000 invånare 2030. Det finns inget facit för exakt fördelning av bostäder. Och frågan är komplex. Värdet på fastigheter varierar kraftigt inom kommunen. Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för att bygga nytt skiljer sig kraftigt beroende på var en familj väljer att bygga sin villa eller en fastighetsägare bygga ett nytt flerbostadshus.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Viktigast är att samhällen och byar runt om i hela kommunen utvecklas positivt – och att det finns en bredd av bostäder. Att hela kommunen ska leva var i särklass viktigast. Hela 35 procent prioriterade det området högst – av sju möjliga. Det näst viktigaste området, som handlade om en bredd av bostäder, prioriterades högst av 16 procent. Äldre som svarat betonar ofta vikten av hela kommunens utveckling med yngre oftare fokuserar på stadskärnan.

Kommentarer i urval

”Alla som bor i runt om och utanför ska känna sig delaktiga i uppbyggnaden av ett större Skellefteå ingen ska bli åsidosatt. Det ska gynna även den minsta byn i samhället och dess invånare.” – Man, 55-64 år

”Bor i ett ganska ’priviligierat område’ med främst medelklass och övre medelklass främst svenskfödda. Hade gärna sett en större socioekonomisk och kulturell blandning. Hyresrätterna här är få, och jag hade gärna sett att fler fick tillgång till det här fina bostadsområdet.” – Kvinna, 25-34 år

”Satsningar och utveckling måste fördelas jämnt mellan stads- och ytterområdena. Det finns oerhört mycket drivkraft och kompetens bland boende i mindre samhällen och byar, visa att det lönar sig med engagemang .” – Kvinna, 35-44 år

Näringslivets framtidstro är större än någonsin

Om Skellefteå växer riktigt mycket så kommer det att vara med näringslivet som motor. Runt om i kommunen kommer då 50 000 människor att arbeta. Det är 14 000 fler än i dag – en ökning på nästan 40 procent! Inom industrin kan då 7 000 nya arbetstillfällen ha skapats. Men tillväxt sker i alla branscher: 2 000 fler behövs i offentliga verksamheter och inom service ökar behovet med 700 tjänster. Fler än 4 000 nya jobb finns också hos tjänsteföretag som verkar mitt i ett norra Sverige som växer så det knakar. Kompetensförsörjning är i dag ett tillväxthinder för många verksamheter.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Samarbetet mellan kommun och näringsliv är viktigt – men också att fortsätta satsa på våra befintliga företag och de branscher där vi är starka i dag. En ökad branschbredd var också högt prioriterat av flera som menade att detta skapar en arbetsmarknad i balans. I detta område var spännvidden mellan vad människor tyckte ganska stor. Kanske för att det är ett område som är svårt att få en helhetsbild av?

Kommentarer i urval

”Att Skellefteå är en industristad och kommun blir bara ännu starkare för varje dag, men det finns så många fler näringar som skulle gynna vår plats. Mer satsningar på KKN exempelvis eller varför inte mathantverk? Jag tycker det är viktigt att Skellefteå vågar se bortom all industri som finns och håller på att etablera sig här.” – Kvinna, 25-34 år

”Ja vi ska stödja företag som vill etablera sig som tex Northvolt. Men det är farlig stig att vandra. Då särbehandling kan inträffa. Vi ska fokusera på våra invånare och företag vi ska ej flumma iväg och bränna skattepengar. Låt andra kommuner vara först ut och ta smällen.” – Man, 25-34 år

“Vi har sedan 30 talet en gruvindustri som betytt oerhört mycket. Vi borde ta fasta på det. De är internationella och i toppklass.” – Kvinna, 55-64 år

Barn och unga ska få växa

Om Skellefteå har 90 000 invånare 2030 kommer många som flyttat hit att vara unga vuxna med små barn. Och kanske med fler på väg. Det är ett samband som vi kan vara ganska säkra på utifrån hur flyttmönstren ser ut. Det betyder fler barn främst i för- och grundskola. Totalt kommer då 19 000 barn och ungdomar att gå i skolor runt om i kommunen. Det är ungefär 4 000 fler än i dag. Det kommer i så fall att innebära ungefär 1 300 fler barn som går till förskolan, 2 000 fler i grundskolorna och 600 nya gymnasielever.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

De två viktigaste områdena handlar om att ge rätt förutsättningar för lärande på nästa nivå och att barn får en bra start på sitt lärande i förskolan. I resonemangen handlar detta om att samhället ska finnas där för alla barn utifrån deras förutsättningar. Men många lyfter också en oro kring en utveckling som utgår från upplevelsen att klasser och barngrupper blir allt större.

Kommentarer i urval

“Det är ganska självklart, barnen behöver en trygg miljö där de får tid och tålamod utan stress och press.” – Man, 25-34 år

“Det är i skolan det måste in andra resurser än lärare för att komplettera och hjälpa barn. Enda stället där alla barn ska passera och kan få en chans att reparera ’skador’ bli sedda med vad dom har för svårigheter så tidigt som möjligt. Världen är full av vuxna människor i alla möjliga situationer i samhället med diagnoser som aldrig blivit fastställda.” – Kvinna, 74 år eller äldre

“Att ha högskole- eller universitetsutbildning i staden bidrar till att attrahera företag som söker hög kompetens och får även till följd att fler unga stannar eller lockas hit.” – Man, 55-64 år

Ännu mer liv mellan husen

Om Skellefteå växer till 90 000 invånare fram till 2030 innebär det att vi blir många fler människor som skapar och tar del av nöjen, naturupplevelser och allt där emellan. Större platser har helt enkelt större utbud – men det kan förstås se helt olika ut. Det är vi helt säkra på och alla behövs för att förändringen ska bli så bra och så mångsidig som möjligt.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Viktigast är att behålla närheten till grönområden och till friluftsliv. Det menade 37 procent av de som svarade. Tvåa på listan var att erbjuda en bredd av fritidsaktiviteter med 14 procent som prioriterade området högst. När det handlade om kulturutbudet var det viktigaste att det ska passa många.

Kommentarer i urval

”Vi får inte bygga bort de gröna rekreationsområden som ligger nära centrum. De behövs nu mer än någonsin. Vi kan utöka grönområden både norrut och söderut så alla får tillgång och närhet till naturområden.” – Kvinna, 35-44 år

”Alla ska kunna ha ett fritidsintresse man kan delta i. Fritid för ALLA. Här är kompetens i funktionshinderfrågor avgörande. Det är så många som sitter hemma ensam för att fritidsaktiviteter inte är anpassade.” – Kvinna, 45-54 år

”[En] bredd [i kulturutbudet] tror jag är viktigare än superunika inslag. Unika evenemang är ändå en risk att det ändå är väldigt nischat och i slutet ändå bara attraherar en smal grupp människor. Där tror jag snarare en bredd attraherar fler, kanske ”tråkigare” men samtidigt fler blir nådda och känner att det finns nåt för alla.” – Man, 35-44 år

Möter behoven av vård och omsorg

Behovet av vård, omsorg och stöd ökar stadigt i Skellefteå. Det handlar om att vi som bor här blir allt äldre, samtidigt som fler unga vuxna flyttat från Skellefteå än som flyttat hit. Om Skellefteå växer så att vi får en bättre balans mellan människor i alla åldrar så innebär det mer resurser till offentliga verksamheter.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Området god och jämlik hälsa prioriterades högt bland många. Det handlade för många om en oro för en sjunkande nivå på både sjukvård och äldreomsorg i Skellefteå, där många ville se större satsningar för att möta de ökande behoven.

Kommentarer i urval

”Upplever att det blivit svårare att få träffa läkare. Blir oftast kontakt med sjukgymnast och det kan man ju hitta själv på nätet. Även svårt med tandläkartider.”– Kvinna, 55-64 år

”Att inte allt krut läggs på att ställa till rätta för företagen utan kommunen ska ha medborgarna som huvudfokus. Att de som är svagast i samhället också ska ha det bra. Då tänker jag främst på människor med funktionsnedsättningar och äldre.” – Kvinna, 45-54 år

”Jag är rädd att vården inte är förberedd och att det inte finns resurser i förhållande till den befolkningsökning som väntas. Det är redan problem idag. Neddragningar inom ambulanssjukvården är också oroande.” – Kvinna, 45-54 år

Resandet måste vara smart

I ett Skellefteå med 90 000 invånare kommer 50 000 människor att åka till och från sina arbeten och 14 000 barn och ungdomar ska ta sig till och från skolan. Sedan ska det förstås vara enkelt att ta del av allt det som sätter guldkant på tillvaron på fritiden. Dessutom kommer många fler att vilja besöka Skellefteå. Det ställer stora krav på att utveckla infrastrukturen – hållbart, smart och med människors behov i fokus. Allt det ställer krav på våra transporter, oavsett om vi reser inom kommunen, härifrån eller hit.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Att tågtrafiken utvecklas är viktigast av allt, det menade 38 procent av alla svarande. Förstås handlar det om Norrbotniabanan. Två andra områden som prioriterades högt var busstrafik och gång- och cykeltrafik. Busstrafiken var särskilt viktig bland de som i dag bor utanför tätorten. I gruppen som prioriterade gång- och cykeltrafik högst var kvinnor överrepresenterade.

Kommentarer i urval

“Tågtrafik är ett bra sätt att transportera gods och människor på, om dessutom kuststäderna knyts ihop så kommer hela Norrland att utvecklas.” – Man, 55-64 år

“Man bör tillse att folk kan åka kommunalt i vart fall inom Skellefteå, med hänsyn till arbetstider, skolor etc. Det är vinn vinn situation.” – Man, 45-54 år

Vi behöver stärka upp förutsättningar för att behålla vår stad grön och trivsam, att vi kan röra oss med miljövänliga och hälsofrämjande medel. Där finns fortfarande mycket kvar att önska och jag håller tummarna för att det satsas mer på gång- och cykelfarare.” – Kvinna, 45-54 år

Och allt måste vara hållbart ur varje perspektiv

När vi blir fler är de stora investeringarna en viktig drivkraft. Samtidigt behöver vi ställa om till en hållbar utveckling. Ger det ena före det andra? Nja, här handlar det snarare om ett samspel. Det är komplext att hantera en så stor utmaning och att samtidigt växa kraftigt. Men här finns också möjligheter. Investeringar, tillgång till grön energi, spetskunskaper inom hållbar utveckling. Att vi är en lagom stor plats ger goda förutsättningar att lyckas – både när det handlar om låg klimatpåverkan, social hållbarhet och ekonomi.

Så här sa deltagarna i medborgardialogen

Klimatpåverkan var inte högsta prioritet hos särskilt många. Men de som tyckte så såg området som en möjlighet för Skellefteå att bli en föregångare. Området social hållbarhet var däremot viktigt hos många, med tillit och trygghet i fokus. Vi kunde också se ett samband mellan att prioritera låg klimatpåverkan och jämställdhet.

Kommentarer i urval

”Utan tillit mellan människor kan vi inte utvecklas. Man måste känna sig trygg för att våga nytt. Har vi tillit till varandra kommer det mesta andra av sig självt.” – Kvinna, 45-54 år

”Västvärlden har ett mycket stort ansvar att ta vad gäller klimatpåverkan. Det är lätt att tänka att ’vi gör redan så mycket, sopsorterar, har vattenkraft’ osv. De som dömer oss för vad vi gör idag är ännu inte födda och om vi inte gör bättre ifrån oss idag kommer de heller inte få chansen att döma oss...” – Man, 25-34 år

”Dialog och en öppen diskussion är det viktigaste. Inga beslut bakom stängda dörrar, förändring ska diskuteras, ifrågasättas och anpassas hela tiden!” – Kvinna, 55-64 år

Om webbplatsen

Den här webbplatsen tillsammans med dialoger som genomförs är delar av arbetet för att uppdatera Skellefteås utvecklingsstrategi. I den anges riktningar och vägval inom en rad centrala områden. Arbetet tar avstamp i Skellefteå kommuns befolkningsmål om 90 000 invånare år 2030, samt visionen ”En hållbar plats för en bättre vardag”. Arbetet genomförs i dialogform tillsammans med Skellefteåborna och beräknas vara klart under 2022. Klicka gärna på länkarna nedan för mer information.

Tillväxtscenario Öppnas i nytt fönster.

Nuvarande utvecklingsstrategi

Projekt som är igång för att möta utvecklingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kommer siffrorna ifrån?

Resultaten kommer från medborgardialogen som genomförts under sommaren och hösten. Totalt har mer än 1 500 Skellefteåbor deltagit och gett inspel. När hänvisningar till bakgrundsdata om Skellefteås utveckling till 2030 förekommer så avser de en scenarioanalys som Ramboll tidigare genomfört på uppdrag av Skellefteå kommun. Denna utgår från uppgifter om befolkningens sammansättning, företagsetableringar som Northvolt och satsningar som vårt näringsliv redan beslutat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2022