"rootPage" is not defined.

Vi vill skapa ett smart och hållbart Skellefteå med en enkel, trygg och utvecklande vardag för våra invånare, företag och besökare. Därför sätter vi individens behov i centrum för vårt utvecklingsarbete.

På vår resa mot ett smart och hållbart samhälle för alla är vår digitala utveckling avgörande. Digitaliseringen berör alla delar av samhället och som kommun behöver vi skapa förutsättningar för att på bästa sätt ta tillvara dess potential i hela vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en strategi för hållbar digital utveckling. Vår målsättning är att den ska leda till ett effektivare och öppnare Skellefteå med starkare attraktionskraft, ökad livskvalitet och bättre företagsklimat.

Strategin för hållbar digital utveckling stärker och stödjer genomförande av kommunens vision för 2030. Den utgår från Sveriges digitaliseringsstrateg, utvecklingsstrategin 2030, kommunfullmäktiges mål för perioden 2020-2022 samt vårt grunduppdrag som kommun och offentlig aktör.

Strukturmodell över strategin

Modellen beskriver övergripande strategiska prioriteringar. Strategin ska inte ses som detaljstyrande utan som ett ramverk som kan tolkas och tillämpas utifrån den verksamhet som bedrivs – men med en övergripande förankring i helheten.

Den pekar ut ett antal prioriterade målområden, förutsättningar och framgångsfaktorer som är centrala för hela kommunens digitala utveckling och framtid.

Våra utmaningar

  • Invånarnas förväntningar
  • Ekonomi
  • Kompetensförsörjningen

Skellefteås demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och ett växande antal barn i kommunen, ställer krav på tydliga prioriteringar för att nå en långsiktigt hållbar kostnadsnivå. Samtidigt möter vi stora utmaningar inom kompetensförsörjningen som i sin tur kräver ett konkurrenskraftigt och attraktivt erbjudande för att locka rätt kompetens till vår plats.

Våra invånares förväntningar förändras i takt med den digitala utvecklingen. Ny teknik och digitala lösningar öppnar upp för helt nya möjligheter och behov. Som kommun behöver vi möta de förändrade kraven och utveckla vår service och vårt erbjudande till våra invånare, företag och besökare.

För att möta utmaningarna behöver vi ta stöd av gemensamma strategiska prioriteringar och effektivisera vårt arbetssätt. En hållbar digital utveckling är en av många viktiga strategiska pusselbitar för att säkerställa att vi på ett ekonomiskt, demokratiskt och hållbart sätt utvecklar vår verksamhet.

VÅRA MÅL, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER

VÅRA MÅL, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER