Eldningsförbud

Möjligheten att föreskriva om eldningsförbud har funnits en längre tid i Sverige. Redan i brandstadgan 1962 gavs kommunerna möjlighet att utfärda en regel som sade att eldning skulle anmälas till dåvarande brandchefen. Syftet med detta var att brandchefen i sin tur skulle kunna förbjuda olämplig eldning. Med tiden har det blivit möjligt att erhålla säkrare prognoser på brandrisken och därför har det blivit lättare att utfärda ett mer generellt eldningsförbud, även om någon inte anmält eldning. Här nedan finner du svar på vanliga frågor om eldningsförbud.

Vem bestämmer om eldningsförbud ska råda?

I Skellefteå kommun fattar räddningschef i beredskap beslut om eldningsförbud och upphävande av eldningsförbud. Beslutet är en form av myndighetsutövning och är därmed förankrat i samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har delegerat beslutsfattandet till enskilda tjänstepersoner och beslut om eldningsförbud redovisas i nämnden. Överklagan av beslut om eldningsförbud ska göras skriftligen inom tre veckor från dess att beslutet tagits.

På vilka grunder fattas det beslut om eldningsförbud?

Eldningsförbud utfärdas endast då det är absolut nödvändigt. Vid svår torka och andra ogynnsamma väderförhållanden kan situationen bli sådan att en eventuell brand blir mycket svår att hantera och konsekvenserna av branden stora. Beslut om eldningsförbud baseras på information från SMHI som tillhandahåller kontinuerliga brandriskprognoser som regelbundet analyseras av räddningschef i beredskap. Det kan även finnas andra orsaker till att eldningsförbud utfärdas, t ex vid hög gräsbrandrisk eller om räddningstjänsten är hårt ansträngd av pågående bränder. Då kan situationen uppstå att en liten eld som utvecklas till en brand får allt för stora konsekvenser och att räddningstjänsten upplever att resurserna inte är tillräckliga. 

Eldningsförbudet utgör en inskränkning av invånarnas rättigheter och därför har en restriktiv hållning till förbudet antagits i Skellefteå kommun. Med andra ord föreligger brandrisk även när eldningsförbud inte råder och när eldningsförbud är utfärdat är risken överhängande och konsekvenserna av brand beräknas bli mycket svåra.

Hur vet jag om eldningsförbud råder?

Beslut om eldningsförbud publiceras på kommunens sida med driftinformation. Media (lokalpress, lokaltv och lokalradio) underrättas också om förbudet. Upphävande av eldningsförbud meddelas på samma sätt. Ofta undantas eldning på fasta grillplatser, eldning inom sammanhållen bebyggelse, användning av friluftskök, samt föranmälda bräänningar i naturvårdande syfte.

Information om eldningsförbud råder kan du få på www.skelleftea.se/driftinfo eller genom att kontakta kommunens kundtjänst.

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet kan beslutas gälla helt eller delvis. I det aktuella beslutet om eldningsförbud kan du läsa om vad innebörden av förbudet är.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Enligt lag om skydd mot olyckor kapitel 10 §3 skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus dömas till böter.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2019-08-13