Detaljplanearbete kopplat
till Norrbotniabanan

I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan.

Genomförda samråd

Detaljplan för Bureå resecentrum
Inom serviceorten Bureå, Skellefteå kommun
Syftet med planen är att bygga ett nytt resecentrum i anslutning till
Norrbotniabanan samt tillhörande trafiklösningar.

Planen var utställd för samråd 4–25 maj 2022.

Detaljplan för ny sträckning Nordlandergatan
Inom stadsdelarna Prästbordet och Norrböle
Syftet med detaljplanen är möjliggöra nybyggnad av gata med passage
under järnvägen och Järnvägsleden med anledning av Norrbotniabanan.
Planen var utställd för samråd 4–25 maj 2022.
Planen var utställd för granskning mellan 3–24 november 2022.

Detaljplan för Mullbergsvägen/ Grenvägen/ Väg 372
Inom stadsdelarna Norrböle och Älvsbacka, Skellefteå kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av gata och gång- och cykelväg (nya Grenvägen) med passage under järnvägen och väg 372 med anledning av Norrbotniabanan och ombyggnad av Mullbergsvägen.

Planen var utställd för samråd 14 april–12 maj 2022.
Planen var utställd för granskning mellan 1 juli–26 augusti 2022.

Detaljplan för Violen 1 m.m. (Moröskolan)
Inom stadsdelen Morön, Skellefteå kommun
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av gång- och cykelväg med passage under järnvägen i samband med utvecklingen av Norrbotniabanan. Planen ska även möjliggöra omplacering av väg 372 och tillägg av nya busshållplatser i anslutande samt anpassning av markanvändning i Kv. Violen.

Planen var utställd för samråd 14 april–12 maj 2022.
Planen var utställd för granskning mellan 1 juli–26 augusti 2022.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: