Discgolf

Högvuxet gräs gör en viktig tjänst för ekosystemet

Under sommaren kommer fler ytor bestå av högvuxet gräs som bidrar till den biologiska mångfalden. Det kommer också att minska klippkostnaderna för 2021.

Kommunens gräsytor delas in i olika klasser med skilda typer av skötsel som ger olika utseenden på gräsmattorna.

- På de ytor som inte används har vi möjlighet att släppa upp gräset till vad vi kallar högvuxen gräsyta. Det är viktigt att gräset och blommorna även tillåts blomma på vissa ställen, så vi ger livsrum åt humlor, bin och övriga insekter som är viktiga pollinatörer. Att låta fler gräsytor bestå av högvuxet gräs innebär också mindre kostnader. Det är därför en viktig del i ambitionen att minska kostnaderna inom parkverksamheten för 2021. Det berättar Matilda Fhärm, verksamhetschef vid Skellefteå kommun.

Ofta är växterna navet i många ekosystem och samspelet mellan naturtyper och arter har pågått i miljontals år. Ett artrikt växtsamhälle ger mat och skydd åt en mångfald av insekter, däggdjur, fåglar och andra djur.

Ett ökande antal vetenskapliga studier visar att pollinerande insekter har minskat drastiskt både i antal och i mångfald. En miljö som minskat särskilt mycket är blomrika ängs- och hagmarker. För att motverka den oroande trenden behöver vi alla hjälpas åt. Det behöver dels bevaras, men också skapas naturliga livsmiljöer genom att exempelvis anpassa skötseln av ett område.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se