Discgolf

Bureåborna får en chans att påverka

En digital enkät har skickats ut till invånarna i Bureå. Enkäten, som riktar sig till både barn och vuxna, är en del av planarbetet för den nya fördjupade översiktsplanen över Bureå och ger invånarna chansen att tycka till om hur de vill att samhället ska utvecklas.

För att Skellefteå kommun ska fortsätta växa i snabb takt fram till år 2040 så krävs det att orterna utanför stadskärnan växer med tusentals nya invånare. Målet för Bureå är att möjliggöra för 4 000 nya invånare. Det innebär att kommunen måste planera och avsätta mark för mer service, vård, skola samt fler bostäder, arbetsplatser, gator, vägar, rekreationsområden och mötesplatser.

– För att nå ut till så många Bureåbor som möjligt testar vi att bland annat gå ut med information hela vägen hem till brevlådan, de som är anslutna till digital brevlåda får informationen dit. Att skicka ut digitala enkäter, och samtidigt inkludera barn i den här utsträckningen, är nya arbetssätt för oss. Det ska bli extra spännande att testa i Bureå säger Lucas Lundberg, projektledare, Skellefteå kommun.

Enkäten kan besvaras på svenska och engelska till och med den 15 januari 2023, och därefter kommer invånarnas synpunkter och idéer att sammanställas. Resultatet kommer att användas som ett av underlagen i det fortsatta planarbetet med den fördjupade översiktsplanen. Nästa steg blir ett samråd där de förslag som bland annat tagits fram utifrån enkäten presenteras för allmänheten. Samrådet är planerat till våren 2023.

– Det är väldigt viktigt att invånarna kollar i sin fysiska eller digitala brevlåda, vi vill få in så många svar som möjligt för att få en ökad förståelse för vad som är det viktigaste och mest populära för invånarna inför fortsatt planering av Bureås utveckling avslutar Lucas Lundberg.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: