Detaljplan för Anderstorg, del av Sörböle 16:8, inom stadsdelen Anderstorp

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Anderstorg, del av Sörböle 16:8. Planområdet ligger inom stadsdelen Anderstorp, cirka 1 kilometer söder om Skellefteå centrum. Planen upprättas med utökat förfarande.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder, centrumverksamhet och parkering. Planen reglerar gestaltning för att säkerställa en god bebyggd miljö. Syftet är även att stärka gång- och cykelförbindelserna samt möjliggörande av torg. Planen syftar också till att säkerställa omhändertagandet av dagvatten.

Detaljplanen avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen, men är av betydande intresse för allmänheten och upprättas därför med utökat planförfarande.

Utställning för granskning

Planen finns utställd för granskning mellan 4 mars och 25 mars på Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 25 mars 2021.
Uppge ärendenummer 2020-1624 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden,
931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Information med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande situation kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: