Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1, inom kommundelen Kågedalen

Detaljplan för Boviken 9:1 och 10:1. Planområdet berör två fastigheter som ligger i södra Boviken, ca 10 km nordöst om Skellefteå centrum, invid Boviksfjärden, direkt öster om Bovikens friluftsbad och campingplats.

Fastigheten Boviken 9:1 och 10:1 består av både land- och vattenområde. Delar av landområdet närmast vattnet är idag planlagt som grönområde (park- eller plantering). Syftet med planen är att ändra markanvändningen så att de delar som idag används som tomtplats i sin helhet hamnar inom kvartersmark för bostadsändamål, med samma byggrätt som övriga bostadstomter i området.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 2019-01-30 och 2019-02-20. Därefter påbörjas justering av planförslaget inför granskning.

Samråd

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: