Upphävande av delar av detaljplaner som påverkas av byggandet av Norrbotniabanan

Trafikverket är nu i slutfasen av planeringsarbetet för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå och avsikten är att tillhörande järnvägsplaner ska faställas under 2021. Norrbotniabanan kommer medföra ett betydligt större markanspråk än Skelleftebanan. I området som kommer påverkas av Norrbotniabanan är marken på flera ställen reglerad med detaljplaner. I granskningshandlingen för järnvägsplan JP06 genom Bureå påverkas en detaljplan och i samrådshandlingen för järnvägsplan JP07 genom Skellefteå påverkas 23 detaljplaner.

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen välja att upphäva delar av en eller en hel detaljplan. En detaljplan kan även behöva upphävas för att den inte stämmer överens med som i det här fallen de järnvägsplaner som Trafikverket tar fram. Detaljplanerna som behöver upphävas har varierande syfte, omfattning, markanvändning och aktualitet.

Samråd

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: