Upphävande av del av detaljplan för korsningen väg
372 och Svedjevägen, inom stadsdelen Hedensbyn

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra ett upphävande av del av
detaljplan för korsningen väg 372 och Svedjevägen. Området är beläget i
stadsdelen Hedenbyn drygt 3 km öster om Skellefteå centrum.
Planen upprättas med standardförfarande.

Syftet med upphävandet är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver upphävas för att kunna ge plats för järnvägsplanen som tar platsen i anspråk.

Samrådsutställning

Planen finns utställd för samråd mellan 3 och 23 maj 2021 i Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 23 maj 2021.
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Uppge ärendenummer 2021-3985, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Efter genomfört samråd bearbetas eventuella synpunkter och planförslaget kan komma att förändras. Det färdiga förslaget kommer därefter att ställas ut för granskning. Ni får då en underrättelse om var ni kan ta del av förslaget och möjlighet att tycka till angående de eventuella förändringar som skett. De som inte lämnat några skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att upphäva del av detaljplanen.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnads planverksamhet via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se