Discgolf

Upphävande av del av detaljplan för Del av kv. Stubbängen

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra upphävanden av detaljplaner för områden där järnvägsplanen för Norrbotniabanan ska träda i kraft. Planområdena sträcker sig från Hedensbyn i öst till Prästbordet i väst.

Upphävandena upprättas med förenklat standardförfarande. Ett förenklat förfarande kan tillämpas om planens genomförandetid har gått ut och om upphävandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inga fler tillfällen att lämna synpunkter kommer då att ges och planen går direkt upp för antagande efter genomfört samråd.

Den som inte lämnar några skriftliga synpunkter under samrådstiden bedöms ha godkänt upphävandena.

Om planförslaget inte godkänns av samrådskretsen, eller om det sker betydande förändringar efter genomfört samråd, kommer berörda att ges ytterligare möjlighet till att tycka till i ett nytt samråd.

Syftet med upphävandena

Syftet med upphävandena är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver upphävas för att kunna ge plats för järnvägsplanen som tar platsen i anspråk.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 29 september 2021.
Uppge ärendenummer 2020-4006 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se