Detaljplan för bostäder norr om Orkestervägen

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med närhet till naturen. Syftet är även att säkerställa kopplingen och förhållandet till närliggande skog och elljusspår.

Detaljplanen är en prio 1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2017-05-08, gällande prioritering av kommunens detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–3 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnad får i uppdrag av bygg- och miljönämnden att upprätta en detaljplan för området.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: