Detaljplan för norra Nyckelgatan, södra Sunnanå

Fokus ska ligga på att tillskapa ett hållbart och väl gestaltat område. Ett nytt område med bostäder här är också ett sätt att koppla ihop Nyckelgatan med Grubban, som har en central plats i stadsdelen och där handel och service kan vara lämpligt. Inriktningarna från det nyligen antagna programmet Södra Sunnanå ska ligga till grund för fortsatta utredningar och utformning av området.

Detaljplanen är en prio-2-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2017-05-18, gällande prioritering av kommunens detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–3 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: