Detaljplan för vård- och omsorgsboende, södra Sunnanå

Viktiga aspekter för lokaliseringen av äldreboendet är närheten till kollektivtrafik och en förskola samt möjlighet till en bra utemiljö och närhet till natur. Fokus ska ligga på att skapa en hållbar och väl gestaltad boendemiljö för äldre. Planområdet omfattar delvis det område för vilket planprogrammet för södra Sunnanå gäller. Planprogrammet som godkändes av Bygg- och miljönämnden i maj 2021 ska vara vägledande även för denna detaljplan.

Detaljplanen är en prio-1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2017-05-08, gällande prioritering av kommunens detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–3 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: