Detaljplan kvarteret Syrsan, Sunnanå

Syrsan som i planprogrammet för södra Sunnanå ingår i området Grubban ska tillsammans med resten av Grubban utvecklas till en mötesplats med tydligare stadskaraktär. Liv och rörelse uppnås genom att gång- och cykelstråk samordnas med aktiva platser. Närheten till skogen ska framgå, och Syrsan blir en viktig länk mellan skolområdet på Grubban och naturområdet på och kring Rösberget.

Då området omfattas av planprogrammet för södra Sunnanå ska detaljplanen samordnas med övriga detaljplaner inom programområdet med avseende på övergripande frågeställningar som exempelvis gestaltning och dagvattenhantering. Fokus ska ligga på att tillskapa ett hållbart och väl gestaltat område.

Detaljplanen är en prio 1-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2017-05-08, gällande prioritering av kommunens detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas inom 1–3 månader efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: