Discgolf

Detaljplan för Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 m.fl. inom stadsdelen Skelleftehamn

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Näsudden. Planområdet ligger inom stadsdelen Skelleftehamn.

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 m.fl.. Planområdet ligger inom stadsdelen Skelleftehamn. Syftet med detaljplanen är utvidga och förnya delar av Port of Skellefteå. Hamnområdet kan inrymma kombiterminal, spår, lastning-, lossning-, och lagerytor samt kontors- och lagerlokaler. Planen syftar också till att ge plats för verksam­heter med industriell karaktär. Industriell verksamhet som har behov av god infrastruktur i form av hamn och järnväg kan med fördel lokaliseras till detta planområde. Vidare är också syftet att bekräfta den befintliga småbåtshamnen som finns i planområdets nordöstra del samt säkerställa bevarandet av naturmark i planområdets norra del.

Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen över Skelleftehamn i och med att man tar i skogsmark i anspråk och tillåter industri och hamnverksamhet inom ett större område än vad som är utpekat. Vidare tas området för kraftledning bort som skär genom området.

Planen antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är ute på granskning mellan 6 april – 6 maj 2022. Därefter påbörjas justering av planförslaget inför antagande.

Planen finns utställd på Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 6 maj 2022.
Uppge ärendenummer 2014-1592 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: