Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för Bureå resecentrum m.m.
inom serviceorten Bureå

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Bureå resecentrum m.m.

Planområdet ligger omedelbart norr om Bureälven, drygt en kilometer nordväst om centrala Bureå.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av resecentrum för tåg- och busstrafik i anslutning till ny järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4 i samband med utvecklingen av Norrbotniabanan och dess järnvägsplan. Planen ska i övrigt också anpassas efter järnvägsplanen med anledning av Norrbotniabanan. Planen syftar även till att möjliggöra ny markanvändning för handels- och kontorsändamål mellan resecentrumområde och E4.

Planen upprättas med standardförfarande.

Planförslaget överensstämmer inte med den fördjupade översiktsplanen för Bureå från år 2002 då riksintresset för Norrbotniabanan inte redovisas där. Trots detta bedömer kommunen att detaljplanen kan upprättas med standardförfarande då allmänheten redan fått ta del av och blivit hörda i samband med Trafikverkets samråd och granskning kring järnvägsplanen. Kommunen har även år 2019, efter samråd med allmänheten, fastställt ett planprogram för en ny fördjupad översiktsplan med Norrbotniabanan och stationsläget som en förutsättning för den fortsatta planeringen. I samband med järnvägsplanen har även en strategisk miljöbedömning gjorts. Planförslaget bekräftar järnvägsplanens markanvändning och krav på markanspråk.

Efter genomfört samråd kommer det även att ske en granskning av planförslaget, ytterligare möjlighet att tycka till kommer då att finnas. Vid granskningen redovisas de eventuella ändringar som gjorts av planförslaget efter genomfört samråd.

Detaljplanen är på granskning mellan 4 maj - 25 maj 2022.

Planen finns utställd på Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Du kan även ta del av handlingarna nedan.

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 25 maj 2022.
Uppge ärendenummer 2021-5593 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: