Discgolf

Detaljplan för Mullbergsvägen/Grenvägen/Väg 372
inom stadsdelarna Norrböle och Älvsbacka

Planområdet ligger i sydöstra delen av Norrböle samt norra delen av Älvsbacka. Det angränsas i norr av Mullberget och i söder av Östra Nygatan och ligger cirka en kilometer öster om Centrala stan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver därför ändras för att överensstämma med aktuell järnvägsplan. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av busshållplatser, gång- och cykelväg samt gata (ny sträckning av Grenvägen) med passage under järnvägen och väg 372. Detaljplanen säkerställer även de kulturhistoriska värden inom fastigheten Bielke 7 (Mullbergsskolan). I övrigt bekräftar detaljplanen befintliga förhållanden.

Planen upprättas med standardförfarande. Inget ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter kommer att finnas efter genomförd granskning. Detaljplanen kommer då att gå vidare till bygg- och miljönämnden för antagande.

Planen finns utställd för granskning mellan 1 juli och 26 augusti i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00–16.00. Därefter bearbetas planförslaget inför granskning.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 26 augusti 2022.
Uppge ärendenummer 2021-4835 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: