Discgolf

Detaljplan för Violen 1 m.m. (Moröskolan)
inom stadsdelen Morön

Planområdet ligger i södra delen av Morön, cirka två kilometer öster om Centrala stan. Det angränsas i norr av Rosgatan och innefattar fastigheten Violen 1 (f.d. Moröskolan) samt del av järnvägen och väg 372.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver därför ändras för att överensstämma med aktuell järnvägsplan. Planen bekräftar en utökning av väg- och järnvägsområde och möjliggör för nybyggnad av busshållplatser samt gång- och cykelväg med passage under järnvägen. Planen bekräftar även användningen skola med en ökad byggrätt och ett bredare nyttjande med användningen kontor. Hänsynstagande till befintlig byggnads kulturhistoriska värde ska beaktas vid ändring, om- och tillbyggnad samt för ny bebyggelse.

Planen upprättas med standardförfarande. Inget ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter kommer att finnas efter genomförd granskning. Detaljplanen kommer då att gå vidare till bygg- och miljönämnden för antagande.

Planen finns utställd för granskning mellan 1 juli och 26 augusti i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00–16.00. Därefter bearbetas planförslaget inför granskning.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 26 augusti 2022.
Uppge ärendenummer 2021-4836 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: