Detaljplan för Violen 1 m.m. (Moröskolan)
inom stadsdelen Morön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver därför ändras för att överensstämma med aktuell järnvägsplan. Planen bekräftar en utökning av väg- och järnvägsområde och möjliggör för nybyggnad av busshållplatser samt gång- och cykelväg med passage under järnvägen. Planen bekräftar även användningen skola med en ökad byggrätt och ett bredare nyttjande med användningen kontor. Hänsynstagande till befintlig byggnads kulturhistoriska värde ska beaktas vid ändring, om- och tillbyggnad samt för ny bebyggelse.

Planområdet ligger i södra delen av Morön, cirka två kilometer öster om Centrala stan. Det angränsas i norr av Rosgatan och innefattar fastigheten Violen 1 (f.d. Moröskolan) samt del av järnvägen och väg 372.

Planen har upprättats med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden har 2022-10-20 antagit detaljplanen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: