Discgolf

Detaljplan för bostadsområdet Backen inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå

Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för bostadsområdet Backen. Planområdet ligger i stadsdelen Sunnanå.

Planen upprättas med standardförfarande.

Syftet med planen är att att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet. Fokus ska ligga på att tillskapa ett hållbart och väl gestaltat område som inbjuder till liv mellan husen. Området ska planeras utifrån barnens nyttjande, med skolområdet och närheten till skog och mark som viktiga målpunkter.

Efter genomfört samråd, som skedde mellan 31 maj –22 juni har följande ändringar av planförslaget gjorts:

Plankarta

 • Vägområdet för lokalgatan genom bostadsområdet har brddats
 • Byggrätterna för flerbostadshus har förlagts med större avstånd till gatan
 • Användningen park ändrats så att det är möjligt att placera dagvattenhantering inom planområdets parkytor
 • Bestämmelser om bullerskyddsåtgärder har lagts till för de ytor närmast Lantmannagatan som är avsedda att användas för bostäder samt för den del av planområdet som är avsett att användas för vård eller skolverksamhet
 • Lokalgatan har kortats i den del som ligger närmast Lantmannagatan

Planbeskrivning

 • Texten om buller från trafik och spårtrafik har utvecklats och utökats med information om bullerbestämmelser för bostäder och för den del av planområdet som är planerat att användas för vård eller skolverksamhet
 • Figurerna om trafikbuller har förtydligats så att de visar användningsgränserna från detaljplanen
 • Text om ett kompletterande utlåtande angående risken för utfallande block samt stabilitet har lagts till. Utlåtandets slutsatser redovisas också sammanfattat i granskningshandlingen
 • En skrivning om markavvattningstillstånd och prövning av eventuell grundvattensänkning har gjorts
 • Text om hur sulfidjordshaltig silt ska hanteras har lagts till
 • Ett textavsnitt om detaljplanens påverkan på rennäringen har lagts till
 • En skuggstudie för den del av planområdet som planeras att användas för vård eller skolverksamhet har lagts till
 • Text om behovet av kvalitativa cykelparkeringar har lagts till

Utöver ovan nämnda ändringar har endast redaktionella förändringar genomförts.

Möjlighet ges här till att granska det slutgiltiga förslaget innan det går upp för antagande.

Här finns planen utställd för granskning 3 november – 24 november 2022:

Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 24 november 2022.
Uppge ärendenummer 2021-2690 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: