Detaljplan för Bjurliden 3:1, Boliden

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny större förskola och tillhörande utemiljöer. Detaljplanens syfte är också att möjliggöra för bostäder i planområdets norra del.

Detaljplanen är en prio 2-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut,
2022-05-19 § 114, gällande prioriteringsordning av Skellefteå kommuns detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas senast 1 år efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: