Detaljplan för korsningen Mullbergsvägen/Grenvägen/Väg 372
inom stadsdelarna Norrböle och Älvsbacka

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Norrbotniabanans utbredning inom planområdet. Planen behöver därför ändras för att överensstämma med aktuell järnvägsplan. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av busshållplatser, gång- och cykelväg samt gata (ny sträckning av Grenvägen) med passage under järnvägen och väg 372. Detaljplanen säkerställer även de kulturhistoriska värden inom fastigheten Bielke 7 (Mullbergsskolan). I övrigt bekräftar detaljplanen befintliga förhållanden.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Norrböle samt norra delen av Älvsbacka. Det angränsas i norr av Mullberget och i söder av Östra Nygatan och ligger cirka en kilometer öster om Centrala stan.

Planen upprättas med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden har 2022-11-17 antagit detaljplanen.

Du kan ta del av handlingarna här nedan

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: