Detaljplan för Grubban, Sunnanå

Grubban ska utvecklas till en än mer aktiv mötesplats med en tydligare stadskaraktär. Liv och rörelse uppnås genom att gång- och cykelstråk samordnas med aktiva platser. Närheten till skogen ska också framgå.

Fokus ska ligga på att tillskapa ett hållbart och väl gestaltat område. Inriktningarna från det nyligen antagna programmet södra Sunnanå ska ligga till grund för fortsatta utredningar och utformning av området. Området ska planeras utifrån barnens nyttjande, med skolområdet och närheten till skog och mark som viktiga målpunkter.

Detaljplanen är en prio 2-plan enligt bygg- och miljönämndens beslut, 2017-05-08, gällande prioritering av kommunens detaljplaner. Det innebär att planarbetet avses påbörjas senast 1 år efter beslut om uppdrag. Omprioritering kan ske under pågående planprocess.

Då området omfattas av planprogrammet för södra Sunnanå ska detaljplanen samordnas med övriga detaljplaner inom programområdet med avseende på övergripande frågeställningar som exempelvis gestaltning och dagvattenhantering.

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: