Detaljplan för Volten 2

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med flerbostadshus inom fastigheten Volten 2. Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för småindustri. Marken inom planområdet har tidigare använts för drivmedelsförsäljning.

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen ställer sig Skellefteå kommun positiv till att industrimarken längs södra delen av Brogatan används för bostadsändamål.

Det finns en gällande detaljplan för planområdet där genomförandetiden har gått ut.

Inom planområdet har det tidigare funnits drivmedelsförsäljning, vilket behöver hanteras i ett kommande planarbete.

Planområdet består av jordarten lera-silt och en geoteknisk utredning kan behöva genomföras innan granskningsskedet.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se