Största lönesatsningen på många år i löneöversynen för 2023

Löneöversynen för tjänstepersonsfacken 2023 är färdig och Personalnämnden har fattat beslut om att en struktursatsning ska ske för vård, skola och omsorg. Exempelvis kommer yrkesgrupperna sjuksköterskor och lärare/pedagoger särskilt prioriteras.

Skellefteå kommuns lönepolitik bygger på individuell lönesättning, kommunens lönestruktur och en bra löneprocess som skapar trygghet för både medarbetare och chefer.

Kommunen står inför en historisk samhällsomvandling där kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna. För att klara detta behöver arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens fortsätta att utvecklas. Ett av flera incitament både vad gäller rekrytering och att få behålla medarbetare är konkurrenskraftiga löner.

- En välfungerande skola, vård och omsorg är en grundförutsättning för att Skellefteå kommun ska klara sitt huvuduppdrag och våra medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna leverera det. Vi gör därför den största lönesatsningen på många år för tjänstepersonsfacken inom dessa området. säger Evelina Fahlesson, ordförande för personalnämnden.

Årets löneöversyn landar i tre områden, generellt till samtliga förvaltningar, struktursatsning samt lönekartläggning. Den generella fördelningen för samtliga förvaltningar inom Skellefteå kommun är 3 % av tjänstemannafackens lönesumma. Struktursatsningen landar till förvaltningarna utbildning och arbetsmarknad samt socialkontoret och totalt kommer 0,5 % av tjänstemannafackens lönesumma fördelas viktat mellan förvaltningarna. Där prioriteras grupperna sjuksköterskor, lärare/pedagoger, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt biståndsbedömare inom vård- och omsorg, enhetschefer inom vård- och omsorg samt stöd och service.

Lönekartläggningen som genomförs varje år i syfte att upptäcka löneskillnader som inte kan uteslutas bero på kön har visat på ett antal osakliga skillnader i lika arbeten. Några av dessa har korrigerats under det löpande arbetet och i löneöversynen för 2023 justeras skillnaderna i löner för omvårdnadspersonal utan utbildning.

- Det här är en viktig satsning för tjänstepersonsfacken och vi återkommer med beslut för Kommunals grupper utifrån att de inväntar det nationella märket. Dessa grupper finns också med som prioritet i den beslutade budgetsatsningen som hanteras inom kort i socialnämnden, säger Evelina Fahlesson.

Relaterat:

Senast uppdaterad: