Idéskiss på Skellefteå resecentrums norra entré.Förstora bilden

Skellefteås nya resecentrum, så här skulle det kunna se ut

En tidig planskiss har nu tagits fram för att visa tänkta placeringar av de olika funktionerna på området. Tillsammans med illustrationer visualiseras bilden på hur Skellefteås nya resecentrum kan komma att se ut i framtiden.

Planskissen är baserad på funktionsstudien för Skellefteå resecentrum. Tidplanen för själva byggandet hänger ihop med Trafikverkets planering och bygge av perronger och plattformar kopplat till Norrbotniabanan.

Tidig planskiss för Skellefteås nya resecentrum.Förstora bilden

Tänkta funktioner på området. Se förklaring på siffrorna nedan.

Idéskiss på Skellefteå resecentrums norra entré.Förstora bilden

Norra entrén ska ha en tydlig angöring och upplevas likvärdig med den södra entrén. Den ska kännas välkomnande både för de som ska besöka resecentrum samt för de som ska ta sig från Norrböle till stadskärnan via passagen.

Mellan väg 95 och järnvägen ska det vara möjligt att ansluta direkt till spår. Det planeras även för parkeringar samt hämta/lämna-ytor. Från norra entrén tar du dig även vidare under spår mot södra sidan av resecentrum.

Tidig sektionsskiss för Skellefteå resecentrum.Förstora bilden

Passagen under järnvägen ska upplevas som en fortsättning på promenadstråket från älven via stadsparken och Trädgårdsgatan. Den är även en länk mellan Norrböle och stadskärnan.

Tryggheten är viktig, därför ska passagen vara bred och ljus för att kännas välkomnande för både resenärer som kommer med tåg, eller cyklister och gångare som använder den vid mer lågtrafikerade tidpunkter. Butiker och verksamheter i anslutning kan även bidra till en bra känsla i området.

Idéskiss på Skellefteå resecentrums plattform och järnvägsspår.Förstora bilden

Vid Skellefteå resecentrum planerar Trafikverket för två sidoperronger och tre järnvägsspår. Här kommer personer vänta även kvällstid vilket kan skapa en upplevelse av otrygghet om området inte utformas rätt. Genomsiktlighet och ljussättning är två viktiga faktorer för att uppnå detta.

Fasader och byggnader mot spårområdet blir även ett viktigt skyltfönster för Skellefteå, både för besökare och invånare.

Idéskiss på Skellefteå resecentrums stationsbyggnad.Förstora bilden

Stationsbyggnaden placeras delvis ovanpå passagen som går mellan stadskärnan och Norrböle. Från byggnaden är det möjligt att skapa en vy både mot järnvägsspår, bussgater och ner mot stadskärnan. Byggnaden bör även kunna rymma service som exempelvis kiosk, någon mindre butik och café.

Idéskiss på Skellefteå resecentrums södra entré.Förstora bilden

Södra entrén till resecentrum planeras i Trädgårdsgatans förlängning och skapar på så vis en visuell målpunkt som gör det enkelt att hitta till resecentrum från stadskärnan.

Området mellan Sara kulturhus och Skellefteå resecentrum blir en viktig målpunkt. Det blir även det första som många ser då de anländer till Skellefteå. Olika typer av verksamheter skapar förutsättningar för öppna och livliga fasader och en attraktion till platsen.

Idéskiss på Skellefteå resecentrums bussgater och väntyta.Förstora bilden

Region- och mellankommunala bussar angör väst om stationsbyggnaden i nära anslutning till både tågperrong och stadsbussarna på Stationsgatan.

Längs Södra Järnvägsgatan tänker vi oss en väderskyddad plats där du bekvämt kan vänta på din buss. Bussar och resenärer separeras med en gatelösning för att öka trafiksäkerheten. Känslan av en levande stadsmiljö är något som vi vill möjliggöra längs hela Södra Järnvägsgatan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: