Välkommen till oss!

Blåklintens förskola är belägen i vackra Bergsbyn, 7 kilometer utanför centrala Skellefteå. På Blåklinten finns åldersintegrerade barngrupper i åldrarna 1-5 år. Vi har en stor gård som vi delar med vår granne, Fjärilens förskola.

Förskolorna i Bergsbyn ligger nära varandra och har samtliga ett fint läge med skog, äng eller vacker natur nära inpå som används som ett tillskott till övrig lärmiljö. Förskolorna samarbetar parvis med varandra för att skapa en stabil organisation, maximal trygghet och med för barnen kända pedagoger så långt det går. På avdelningarna finns två förskollärare, 1-2 barnskötare och en kock på två avdelningar. Däröver finns i Bergsbyn två lokala poolare och en specialpedagog som komplement till arbetslagen. Dessa fyller en viktig funktion när det gäller extra trygghet kring vikarietillsättning samt bidrar till vårt aktiva arbete runt barns utveckling, lärande och barnhälsa.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ewa Walter

Biträdande Rektor

Tommy Tjärnkvist

Telefonnummer:

0910-74 02 35

E-post

forskola.blaklinten@skelleftea.se

Besöksadress:

Rudagatan 61
931 53 skellefteå

I Bergsbyns förskoleområde ser vi allas potential, tar vara på möjligheter, vi vågar utmanas och gör tillsammans skillnad.

Vi sätter professionalitet och barnens bästa i fokus med ett formativt förhållningssätt i grunden. Att känna trivsel och lust, trygghet och tillit, att vara delaktig samt lära och utvecklas är viktigt för oss. Ett aktivt värdegrundsarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete är den röda tråden i våra verksamheter. Professionalitet i uppdraget och i mötet med barn och vårdnadshavare är alltid vår målsättning för att se till att alla barn blir sina bästa jag.

Vi samarbetar med Bergsbyskolan när det gäller den så viktiga övergången till förskoleklass. På samtliga avdelningar har vi organiserat för 5-årsgrupper och en succesiv överskolning till förskoleklass under de äldsta barnens sista höst- och vårtermin i förskolan.

Förskolans kvalitet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt med utgångspunkt i Förskolans läroplan Lpfö18 och Skollagen. Där reflekterar, utvärderar och säkerställs vårt arbete gentemot avdelningarnas prioriterade mål. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla grundverksamheten på respektive avdelning; värdegrundsarbetet genom ständig dialog kring barnsyn och översyn av vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

För att säkerställa likvärdighet mellan avdelningar har vi en gemensam kvalitetsutvecklargrupp där en pedagog per avdelning deltar. Detta är för oss ett viktigt forum för samtal och reflektion kring verksamhetsutveckling samt andra pedagogiska frågor.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 337.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se