Fritids, fritidshem

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. På den här sidan kan du också ansöka om fritids.

I fritidshemmet arbetar grundlärare med inriktning fritidshem som har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmen finns i anslutning till grundskolan. Du hittar alla fritidshem på respektive grundskolesida.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplats när eleven börjar i förskoleklass ska ansöka om plats/placering.

Vårdnadshavare till elever från och med förskoleklass kan ansöka om plats på fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan ansöka om plats på fritidshem tre dagar i veckan, från skoldagens slut fram till 15.30. Detta gäller elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Skellefteå kommun garanterar plats på fritidshem när ansökan lämnats in. Placering erbjuds så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.

Placering

Placering på fritidshem görs i anslutning till elevens skola.

Du ansöker genom att använda e-tjänsten

Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Säga upp plats

Uppsägning av fritidshemplats görs via e-tjänsten två månader innan eleven slutar. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Om uppsägning av fritidshemsplats avser perioden juni-augusti, befrias vårdnadshavare inte från betalningsansvar om eleven återkommer till fritidshem före första oktober samma år. Efterdebitering vid uppsägning av fritidshemsplats för sommarperioden sker om eleven får ny placering före första oktober.

Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Introduktion

När eleven har plats kan introduktion ske till fritidshem utifrån elevens behov i samråd med fritidshemmet. Vid övergång från förskola till skola och fritidshem, sker introduktionen samtidigt. En introduktion innebär att vårdnadshavare och eleven får lära känna medarbetarna och den nya miljön. Introduktionen till fritidshem är inte avgiftsfri.

Observera att...

Under ett antal veckor varje sommar slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ihop sina verksamheter. Detta kan innebära att det inte är någon ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet. Vistelse i andra lokaler än där eleven skulle placeras kan förekomma. I regel görs inga introduktioner under denna period. Kontakta kommunens kundtjänst vid behov av plats under denna period.

Pandemin pågår fortfarande och påverkar i hög grad kommunens planering inför sommaren och särskilt veckorna 28-31 då vi gör vissa sammanslagningar och samordnar verksamheter, bemanning och lokaler.
Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg under dessa veckor, men om det finns två vårdnadshavare och bara en arbetar eller studerar så är utgångspunkten, i denna speciella situation, att den andra tar hand om barnet.

Plats på sommaröppet kan innebära att ditt barn träffar andra pedagoger och vistas i andra lokaler. Sommaren 2021 kommer att planeras utifrån smittläget i kommunen.

Tack för din förståelse!

Om du har behov av plats under dessa veckor ska blanketten Anmälan till Sommaröppet fyllas i och skickas/lämnas till kommunens Kundtjänst senast måndag den 23 april.

Blanketten Anmälan till sommaröppet (pdf) , 125.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För att fritidshemmet ska kunna komma i kontakt med vårdnadshavare behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är vårdnadshavares ansvar att se till att fritidshemmet har det genom att uppdatera e-postadress och mobilnummer via e-tjänsten för förskola och fritidshem. För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Saknas e-legitimation kan kontaktuppgifter lämnas direkt till en medarbetare på fritidshemmet.

Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)

När eleven fått fritidshemsplats ska vårdnadshavare lämna in schema över elevens vistelsetid. Schematider läggs dag för dag eller vecka för vecka – precis som det är planerat att eleven ska vistas på fritidshemmet.

Schemat lämnas in via e-tjänsten för förskola och fritidshem eller via appen Tieto Edu. För att använda e-tjänsten eller appen krävs att du har e-legitimation.

Lämna in schema (Länk till annan webbplats)

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.

Ändra schema

Schema bör lämnas in minst 14 dagar (dock senast åtta dagar) innan schemaändringen börjar gälla. Syftet med att lämna in schema i tid är att fritidshemmet ska hinna ta emot det nya schemat och göra eventuella förändringar i bemanningen så att eleven kan tas om hand på bästa sätt utifrån elevens behov, elevgruppens sammansättning och storlek så att en god miljö erbjuds. Det är även viktigt för eleven att känna trygghet med att tiderna stämmer.

Schemat läggs utifrån de behov familjen har:

  • Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/ studietid inklusive restid.
  • Om vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande ska schemat läggas utifrån de tider som rektor för området beslutat. I Skellefteå kommun omfattar detta 3 dagar/vecka från skoldagens slut fram till 15.30. Detta gäller elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Uppehåll görs vid lov. Om tider för fritidshem infaller på kompetensutvecklingsdagar, vårdnadshavarens semester, elevens sjukdom eller röda dagar så går denna tid inte att ta igen.
  • Om vårdnadshavare är korttidsvikarie så gäller samma riktlinjer som för arbetande eller studerande och schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid.
  • Om tiderna inte kan lämnas in åtta dagar innan schemat börjar gälla ska schemat skrivas i efterhand på pappersblankett.
  • Om elevens vårdnadshavare är sjukskriven, har sjukersättning eller graviditetspenning läggs schemat utifrån vårdnadshavarens tidigare schematider.
  • När eleven är ledig från fritidshemmet en hel vecka vid exempelvis sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester markerar vårdnadshavare ledig hela veckan. För enstaka lediga dagar (dvs dagar utan vistelsetid och där det är röda dagar) lämnar vårdnadshavare tomt.

Sjukdom anmäls direkt till fritidshemmet.

Ledighet registreras direkt via E-tjänst för barnschema eller via schemablankett. Elev har inte rätt att vara på fritidshem när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel ledig dag, flextid, och lov).

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Behov av lovtillsyn om eleven inte har plats på fritidshem, meddelas till områdesadministratör så snart som möjligt men senast 14 dagar innan lov. Vid lovtillsyn debiteras minst 14 dagars avgift. Exempel: behov av lovtillsyn tre dagar innebär debitering för 14 dagar.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från de nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Läs mer om fritidshemmet i dokumentet "Riktlinjer fritidshem" , 225.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fritidsklubb, finns för närvarande endast på Kågeskolan. Fritidsklubb är en öppen verksamhet som vänder sig till elever från och med höstterminen det år eleven fyller tio år till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Verksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter med både kultur, skapande, idrott och rörelse. Fritidsklubben är öppen från skoldagens slut till klockan 17.00 (mellanmål serveras). Under lov är fritidsklubben öppen mellan 08.00‐17.00 och då serveras lunch och mellanmål.

Ansök via e-tjänsten

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Ansök via blankett

Du kan beställa en blankett eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Kundtjänst
931 85 Skellefteå

Du kan också lämna blanketten i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.


Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem eller på blanketten "Ansökan om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 två veckor innan eleven ska börja.

Att tacka ja till en plats i fritidshem innebär att debitering sker för platsen tolv månader per år.

Här kan du se vad det kostar att ha ditt barn på fritidshem eller fritidsklubb. Barn i ordning innebär att barn 1 är det barn i familjen med mest tid på förskola/fritidshem, barn 2 är barnet med näst mest tid osv.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn i ordning

Avgift

Barn 1

2 % av inkomsten, men högst 1007 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten, men högst 503 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten, men högst 503 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Denna taxa gäller även för barn till arbetssökande och föräldralediga. Ingen avgift tas för inkomstnivå 0 - 20 000 kr/månad före skatt. Inkomsttaket är 50 340 kronor/månad.

Hur beräknas avgiften?

Taxan baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad. Vid inkomst 20 000 kronor eller lägre per hushåll debiteras ingen avgift. Det yngsta barnet i familjen styr grundavgiften och räknas alltid som barn ett.

Vårdnadshavare som bor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst. Om eleven har plats i fritidshem sker debitering för platsen även om eleven inte nyttjar den.

Delad avgift

Om vårdnadshavare önskar delad avgift meddelas detta till Kundtjänst. Avgiften delas förutsatt att båda vårdnadshavarna nyttjar platsen på fritidshem.

Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse kan beviljas för elev i behov av särskilt stöd eller om elevens sjukfrånvaro överstiger 14 sammanhängande kalenderdagar. Kontakta Kundtjänst för information. Beslut tas av rektor.

Ta del av riktlinjerna

Ta del av riktlinjerna

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se