Bergsbyskolan ligger cirka 6 kilometer från centrala Skellefteå i en trivsam miljö med närhet till skogen.

Skolan har cirka 190 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av två huvudbyggnader, den gula och den röda skolan. Fritidshemmet är integrerat i skolverksamheten. Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger arbetar sida vid sida på skola och fritidshem. Skolsköterska, kurator finns på skolan.

På Bergsbyskolan har vi högt fokus på utveckling i alla sammanhang och där är det kollegiala samarbetet och lärandet viktiga byggstenar. På vår skola vill vi att alla elever ska bli sitt bästa jag.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Bergsbyns fritidshem har två avdelningar i direkt anslutning till röda respektive den gula skolan som utgör Bergsbyskolan. Röda skolan är den äldsta skolan i centrala Skellefteå som fortfarande är i bruk.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist

Torbjörn Jonsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Provgränd 3 931
53 Skellefteå

Vi arbetar aktivt med det formativa förhållningssättet. Vi har startat ett arbete med att träna oss i både kooperativt lärande och att arbeta entreprenöriellt. Vårt fokus är elevernas lärande och kunskapsutveckling och vi arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn. Alla elever ska få ledning och stimulans hos oss. Varje elev ska ges möjligheter till utveckling och lärande i riktning mot läroplansmålen.

Genom ett systematiskt och aktivt arbete där eleven är i fokus når vi våra bästa resultat. Vi har ett strukturerat elevhälsaarbete för att fånga upp och ge stöd åt de elever som är i behov av det. Vi arbetar i större eller mindre grupper, för att på bästa sätt se till varje elevs individuella möjlighet att utmanas och utvecklas i alla sammanhang.

På Bergsbyskolan arbetar vi efter ett formativt förhållningssätt. Det innebär att vi jobbar med att göra målen tydliga för eleven, att synliggöra lärandet och återkoppla för utveckling. Det är viktigt att aktivera eleven till att bli sin egen läranderesurs och ägare av sin egen lärprocess.

Vi har ett aktivt likabehandlingsarbete där ett team träffas kontinuerligt. Som grund för vår likabehandlingsplan ligger vår trivselenkät som görs med alla elever varje termin.
Vi har tydliga rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

Vårt mål med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever som finns på Bergsbyskolan ska vara trygga, trivas och känna samhörighet med sina kamrater och personalen. Det är en grundläggande förutsättning för lärande och utveckling.

I våra verksamheter accepteras inga former av diskriminerande eller kränkande behandling. Alla ska behandlas med respekt och är lika mycket värda. Det främjande arbetet pågår ständigt och är en del av vår skola och fritidshems kultur. Värdegrunden är ett stort samlingsbegrepp som syns mellan människor, pedagog till pedagog, pedagog till elev, elev till elev.

Vi har ett ständigt kollegialt lärande i arbetslagen. En viktig förutsättning för utveckling är samarbete, både vid planering och bedömning. Rektor har, tillsammans med arbetslagens ledare, en tydlig roll i detta gemensamhetsarbete. Vi arbetar tillsammans med Kanalskolan och Moröskolan med att utveckla oss entreprenöriellt, med sikte mot Floraskolan

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling f-6 , 83.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se