Byskeskolan ligger mitt i samhället med nära till hav, älv och skog. Byske ligger tre mil norr om Skellefteå och har goda bussförbindelser både norrut och söderut längs E4:an.

Eleverna har goda möjligheter till motion och friluftsaktiviteter. I skolans närhet finns idrottshall, isbana, elljusspår, badhus och bibliotek. Skolan har cirka 370 elever fördelat på femton klasser i årskurserna F-9.

På Byskeskolan arbetar vi medvetet för att skapa samsyn från förskoleklass till årskurs 9. Vi vill att barnen ska känna sig trygga på skolan eftersom vi vet att trygghet skapar en god inlärningsmiljö och ger eleverna förutsättningar för att nå goda resultat.

Personalen har hög kompetens och det finns traditioner med musik, drama och teater. Skolan är känd för elevernas fina shower.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Gunnel Tegenfeldt

Biträdande rektor

Åsa-Lena Haraldsson

Kajsa Rieglert Fahlgren

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Skolgatan 10
930 47 Byske

Årskurs f-5

Visionen är en skola där både elever och personal trivs. Här skapas en lust att lära, alltid med barnets bästa i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva och framtiden.

Årskurs 6-9

Skolan har under flera år jobbat med det formativa lärandet och fokus har varit utveckling genom yrkesmässigt lärande där lärare ser varandra i undervisningen och möts regelbundet för yrkesmässiga samtal.

Visionen är en skola där både elever och personal trivs. Här skapas en lust att lära, alltid med barnets bästa i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva och framtiden.

Årskurs f-5

Skolan arbetar ständigt för att erbjuda en trygg lärmiljö där alla blir sedda, respekterade och hörda. Från förskoleklass och framåt arbetar vi medvetet med elevtrygghet och trivsel, värden som bidrar till en god inlärningsmiljö och hög måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera våra resultat och utifrån det utveckla undervisningen.

Byskeskolan F-5 utvecklar undervisningen genom:

 • ett formativt lärande
 • ett inkluderande förhållningssätt som skapar en tillgänglig lärmiljö för alla elever
 • digital pedagogik
 • ett främjande och förebyggande arbete som skapar en trygg lärmiljö
 • att arbeta med problemlösning i matematik

Årskurs 6-9

Skolan jobbar ständigt för att erbjuda en trygg läromiljö där alla blir sedda, respekterade och hörda. Från förskoleklass och framåt arbetar vi medvetet med elevtrygghet och trivsel, värden som bidrar till en god inlärningsmiljö och hög måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera våra resultat och utifrån det utveckla undervisningen.

Årskurs f-5

”Alla barn är allas barn”. Alla vuxna ser och agerar på kränkningar. Likabehandlingsarbetet utgår ifrån vår likabehandlingsplan där ett årshjul beskriver hur vi arbetar med kartläggning och analys samt en åtgärdsplan som sedan utvärderas. Arbetet beaktar alla diskrimineringsområden.

Vi är en interkulturell skola, där eleverna från andra länder är inkluderade i klasserna från den första dagen när de börjar på skolan. Vi har en behörig SVA-lärare som särskilt stöttar och hjälper dessa elever Skolan arbetar kontinuerligt med HBTQ-frågor samt med tema under Prideveckan. Vår målsättning är att skapa inkluderande lärmiljöer som ger alla elever tillgänglighet exempelvis genom kooperativt lärande. Alla vuxna tar ett gemensamt ansvar för eleverna och vi vill att alla alltid ska känna att det är vår skola! För att skapa en ”vi-känsla” samarbetar vi gemensamt i projekt från förskoleklass till årskurs 5
Till exempel arbetar vi med gruppstärkande övningar, musik- och teateruppträdanden, språkbruk och läsning.

Elevhälsaarbetet har ett väl strukturerat kvalitetsarbete med målsättning att arbeta förebyggande, främjande och att öka elevernas måluppfyllelse.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling f-5 (pdf) , 157.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 6-9

Skolan arbetar mot kränkningar och diskriminering genom ett aktivt likabehandlingsteam. I år arbetar årskurs 6-9 extra mot kränkande ord och sexuella kränkningar.

Personalen har hög kompetens och det finns traditioner med musik, drama och teater. Skolan är känd för elevernas fina shower. Elever och personal åker årligen på internationellt utbyte över hela världen. Skolan har under de senaste åren varit värd för internationella träffar.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling 6-9 (pdf) , 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se