Gummarksskolan är en F-6 skola med cirka 70 elever. Här arbetar lärare, fritidspedagoger och specialpedagog i nära samarbete.

Vi arbetar årskursblandat med 2-3 årskurser i en klass. Skolan är idylliskt belägen med direkt närhet till skog, åkrar och ängar. I huset finns också förskolan Äventyret som både fritids och skolan samarbetar med.

Skolan har en fritidsavdelning med cirka 35 inskrivna barn. Totalt arbetar åtta pedagoger och två lärarassistenter.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vårt fritidshem är placerat på Gummarks Äventyrsskola och ligger drygt 1,5 mil från Skellefteå, i lantlig miljö.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jeanette Nygren

Biträdande rektor

Jacob Furstenhoff

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Gummark 51
931 95 Skellefteå

Vår verksamhetsidé

I vår verksamhet bedriver vi en undervisning som präglas av

 • ett formativt förhållningssätt
 • ett arbete där de kognitiva förmågorna stärks
 • samarbete i ett kollegialt lärande som skapar förutsättningar
  för ett livslångt lärande
 • ett framsynt förhållningssätt där digitala verktyg är en naturlig
  del i det dagliga arbetet.

Vår vision

Tillsammans i lärande där alla blir sitt bästa jag! Det är viktigt för mig att det går bra för dig!
Vi vill att alla, såväl elever som vuxna på skolan, ska känna det och själva gå in i verksamheten med det synsättet.

Vi arbetar i ett 1-16-årsperspektiv och har ett utvecklat samarbete med de förskolor och högstadier som eleverna kommer ifrån och som eleverna ska vidare till. Förskolan ligger i samma fastighet och barnen är trygga när de byter från förskola till skola.

Redan från årskurs 3 åker eleverna till Sörböleskolan för att ha slöjd och blir tryggt introducerade i högstadiets lokaler och i att åka buss. Från årskurs 6 läser eleverna även språk och hemkunskap på Sörböleskolan. Vi har utarbetade övergångsplaner för att säkerställa trygghet och hänsyn till barns och elevers olikheter och behov.

Vi har kunskaper om lågaffektivt bemötande och om formativt förhållningssätt. Vi har arbetat med läs- och skrivlyftet samt mattelyftet. Med Sörböle F-6 delas förstelärare som har inriktning mot digitalisering och IKT (information, kommunikation, teknik). Lärare från Sörböle 7-9 arbetar även på Gummarksskolan med slöjd, hemkunskap och språk vilket ger en naturlig övergång till högstadiet.

Skolans elevhälsa arbetar främjande och förebyggande med stöd av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rådgivning från skolpsykolog. Elevhälsan är en del av Trygghetsteamet som arbetar för trygghet och trivsel för alla elever.

Skolan arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt. Vi tar stöd i forskning och beprövad erfarenhet för att våra metoder ska leda till elevers utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Skola och fritids har ett utvecklat samarbete för att se eleven hela dagen. Vi samarbetar också med Äventyrets förskola som ligger i samma byggnad och delar vissa lokaler samt skolgård med dem. Öppningar och stängningar sker delvis tillsammans.

Vi arbetar årskursblandat och har klasser som omfattar 2-3 årskurser. Vi ser det som en tillgång och att det är positivt att det finns elever som kommit olika långt i samma klassrum. Det ger både stöttning och utmaning.

Skolans elevhälsa träffas regelbundet. Här ingår rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Skolsköterska har hälsosamtal med alla elever enligt utarbetad rutin och vid behov kan de träffas extra. Elevhälsan ger stöd i arbetet med extra anpassningar och bidrar vid beslut om pedagogiska kartläggningar och finns med då skolan tar fram särskilt stöd.

Gummarksskolan verkar för att alla oavsett kön, ålder, ursprung eller sexuell läggning ska känna sig trygga och välkomna. Trygghetsteamet bedriver ett kartläggande arbete för att upptäcka risker och arbetar främjande och förebyggande. Solidaritet och människors lika värde är grundläggande värden.

För att få en likvärdighet mellan elever och klasser gör vi en kontinuerlig resursfördelning utifrån behov i klasserna. Vi använder oss av bildstöd, datorer, inläsningstjänst och andra digitala hjälpmedel för att försäkra oss om att alla kan delta på lika villkor.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 157.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se