Hjoggböleskolan är en charmig liten F-5 skola ca två mil söder om Skellefteå. Det går cirka 50 elever på skolan.

Utemiljön inspirerar till kreativitet och lek. Hockeyrink och skidspår ligger nära och används flitigt. Byggnaden, som är i trä, rymmer även förskolan Humleänget och fritidshem.

Vår verksamhet är fördelad på två årskursblandade grupper: F-2 och 3-5.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jenny Forsell

Biträdande rektor

Christina Lundberg

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress

V Hjoggböle 110
931 94 Skellefteå

Vi bedriver vår verksamhet i en formativ anda där eleverna är resurser för varandra. En av förmånerna med att jobba i ett åldersblandat klassrum är just detta: var du än är på din läranderesa, så finns det alltid någon i någon årskurs som kan vara en bra kompis för dig, hjälpa dig att tänka nytt och komma vidare.

I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsa så kartlägger vi behov och gör anpassningar för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor. Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt.

Vi arbetar formativt tillsammans med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig.

Målen med skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling är:

 • Alla elever känner tilltro till sin egen förmåga och blir sedda.
 • Ingen elev utsätts för diskriminering på grund av sitt kön, utseende, etniska tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder eller ålder.
 • Alla elever kan delta i skolans aktiviteter.
 • Alla elever uttrycker att de känner sig trygga i skolan.
 • Ingen elev utsätts för mobbning eller annan kränkande behandling.
 • Alla läromedel granskas kontinuerligt ur diskrimineringsperspektiv och en plan upprättas för byte av läromedel om behov finns.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se