Lejonströmsskolan är en ganska nybyggd skola, nära Landskyrkan. På Lejonströmsskolan erbjuder vi en trygg miljö, god utbildning med behöriga lärare, inkluderande lärmiljöer och goda förutsättningar för att känna samhörighet.

Lejonströmsskolan har ett nära samarbete mellan grundskola och grundsärskola. Elever med hörselnedsättning är inkluderade i klasserna. Vi har också ett nära samarbete mellan skola och fritidshemmen.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

På Lejonströmsskolans fritidshem har vi ett nära samarbete med skolan. Vi vill stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Vår undervisning utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg, skapande arbete och lärande.

I vår verksamhet prioriterar vi att eleverna ska känna sig trygga med varandra och med oss vuxna. Det innebär att man kan leka i olika konstellationer och ta egna initiativ. För att komma dit arbetar vi med lekar, samlingar, samarbetsövningar, ibland i fria grupperingar och ibland i styrda grupper.

Utemiljön är ny och välplanerad. Den är en naturlig miljö för lek och fysisk aktivitet, och även för samspel med andra barn. Närmiljön med stora gräsytor, och lekparker är också inbjudande och möjliga att använda för olika aktiviteter.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor grundskola

Viktoria Israelsson Öhlund

Biträdande rektor grundskola

Ellenor Eklund
Urban Holmberg
Peter Samuelsson

Rektor grundsärskola

Mai-Ellen Andersson

Biträdande rektor grundsärskola

Charlotta Lindström

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Skolvägen 2
931 44 Skellefteå

Vi ser människor som unika med olika tillgångar och arbetar för att verksamheten är tillgänglig för alla. Vår målsättning är att forma lärandemiljöer där vi kan skapa de bästa förutsättningarna för alla våra elever så de kan bli sitt bästa jag.

För att det ska bli en röd tråd i elevens skolgång så arbetar vi i Lejonströms upptagningsområde på följande sätt för att alla elever ska trivas och utvecklas hos oss:

Pedagogisk lärmiljö

Vi har en tydlig struktur på undervisningen och använder oss av metoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet, till exempel:

 • Bildstöd
 • Digitala verktyg
 • Formativt förhållningssätt.

Social lärmiljö

Vi arbetar aktivt med att varje elev ska träna på att bli ledd, stimuleras till att leda sig själv och samspela med och leda andra, till exempel genom att:

 • skapa och behålla goda relationer
 • elever ska känna sig trygga och sedda
 • utgå från att alla gör rätt om de kan
 • varje elev kan kommunicera utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Fysisk lärmiljö

Inredning och utformning av miljön i skolan är anpassad för elevernas behov men också stimulerande och utmanande, till exempel genom att:

 • material som finns på skolan är tillåtande, självinstruerande och tillgängliga för alla elever
 • miljön är utformad så att den kan förändras om elevens behov förändras.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se