Lövångersskolan ligger mitt i samhället Lövånger som ligger 5 mil söder om Skellefteå och 8 mil norr om Umeå.

På skolan går cirka 270 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolgården delar området mellan de olika stadierna i skolan och där fotbollsplanen med konstgräs är en gemensam yta där våra barn i olika åldrar ofta möts.

Lövångersskolan har en klass per årskurs. Vi har en skola med många nationaliteter vilket berikar oss på många sätt. Mångfald ger bredd och ökad insikt om vår omvärld.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Kustens fritidshem finns i Lövångerskolans lokaler som ligger centralt i Lövånger. Vi har allt inom gångavstånd, såsom bibliotek, badhus, skolskog, naturreservat, sporthall och idrottsplatsen Näsåkern.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Johan Rönnberg

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Näsåkersvägen 4
Box 18
930 10 Lövånge

Vi arbetar med tre ledord i vår verksamhet som ska spegla arbetssättet:

 • Formativt
 • Kollegialt
 • Kollaborativt

Lövångersskolan ser till allas lika värde oavsett var man kommer ifrån, vilket kön eller vilken sexuell läggning man har eller vilka brister eller funktionsvariationer som existerar. Alla har rätt till utbildning, alla har lika rätt till samma möjligheter och elevdemokrati är en självklarhet på Lövångersskolan.

Språkbruket är något som vi satsar på där vi vill lära våra elever att nyttja språket, oavsett i vilket sinnestillstånd man befinner sig i, på ett korrekt och icke kränkande sätt. Vi vill lära våra elever hur man ger konstruktiv kritik, står upp för sina åsikter och värderingar utan att behöva göra andra ledsna eller sårade.

Vårt arbete har fokus på att sätta eleven i centrum och möta eleverna i deras lärmiljö. Det är ett fortlöpande arbete som löper kontinuerligt under barnets hela tid hos oss i Lövånger och påbörjas redan i förskolan och genom hela grundskoletiden.

Elevhälsan arbetar förebyggande och dynamiskt med att hela tiden göra inlärningsmiljön så bra som möjligt utifrån individens behov. Detta är möjligt genom att anpassa lokalerna, anpassa strukturerna inom organisationen och skapa en utvecklande, trygg och väl fungerande undervisning där vi lär oss av varandra, med varandra och tillsammans med alla.

Personalen har genomgående hög pedagogisk kompetens och lärarna har formell behörighet för sina ämnen. Vi är måna om att skapa bra lärsituationer, både i och utanför våra klassrum. Kollegialt lärande, att dela med sig och lära av varandra, är en viktig del i pedagogernas utvecklingsarbete.

Våra höga förväntningar på våra elever, och ett aktivt arbete med att göra dem medvetna om sin egen kunskapsutveckling, är bärande delar i vårt arbete. Vi håller oss à jour med aktuell skolforskning och arbetar aktivt med formativ bedömning där själv- och kamratbedömning samt återkoppling är naturliga inslag.

Andra viktiga delar i vårt arbete är att synliggöra läsprocessen med aktiv läsning. För oss är det centralt att ge eleverna strategier för att utveckla läsförståelsen, inte bara för språklig inlärning, utan också för att utveckla ett eget tänkande och få djupare insikter i alla ämnen.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se