Stackgrönnanskolan är belägen en dryg mil från centrala Skellefteå på södra sidan om Skellefteälven.

Skolan ligger naturskönt vid skogen. Utemiljön på skolan möjliggör kreativitet och lek och ligger dessutom nära en ishockeyplan, lekpark, skog och älven. På skolan går cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Vi håller till i Stackgrönnanskolan som ligger väldigt naturskönt intill en liten skog mellan en större och en mindre älv ca 10 km utanför Skellefteå.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist

Torbjörn Jonsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Stackgrönnan 28
931 91 Skellefteå

På Stackgrönnanskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev.

Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling. Vi arbetar med STL, att skriva sig till lärande, kollegialt och i klasserna.

Vi arbetar tillsammans i ett formativt arbetssätt med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag.

I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsan kartläggs behov och anpassningar görs för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor.

Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt.

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig.

Skolans elevhälsateam träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Förebyggande insatser mot mobbning och annan kränkande behandling leds av ett likabehandlingslag.

Vi har ett levande värdegrundsarbete och en aktiv plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Träffar genomförs regelbundet för att bli levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se