Sunnanåskolan ligger nära skog och berg, med allt vad naturen kan erbjuda men också på promenadavstånd till centrum och till Nordanå och dess kulturutbud

Det går cirka 400 elever i årskurserna F-6 på Sunnanåskolan. Cirka 200 elever går på någon av skolans fritidshemsavdelningar;
(Lillskogen F-2A - för tillfället vilande), Björkdungen F-2b, Travbacken F-2c och Rallarbacken åk 3-6.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

På Sunnanåskolan finns tre till fyra fritidshem, beroende på det aktuella antalet klasser i varje årskurs. Björkdungen och Travbacken (och ibland även Lillskogen) har barn från förskoleklass till åk 2. Rallarbacken har barn från åk 3 - åk 5.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jeanette Nygren

Biträdande rektor

Sofia Isaksson

Doris Hjelm

Annelie Hellgren

Jacob Furstenhoff

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Skråmträskvägen 19
931 64 Skellefteå

Vår vision

”Tillsammans i lärande där alla blir sitt bästa jag”.
”Det är viktigt för mig att det går bra för dig!”

Personalen arbetar tillsammans i arbetslag; fritids, förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet och lärare i övningsämnen. För att få en helhet har vi gemensamma utvecklingsarbeten och samarbete i andra konstellationer.

Samarbetet mellan skola och fritidshem är viktigt och gynnar elevernas lärande. Kollegialt lärande och formativt förhållningssätt är basen i vårt arbete. Elevhälsan träffas varje vecka, vi arbetar på både individ-, grupp- och skolnivå för att skapa goda förutsättningar för lärande och trygg arbetsmiljö för alla våra elever.

Vår verksamhetsidé

I vår verksamhet bedriver vi en undervisning som präglas av

 • ett formativt förhållningssätt
 • ett arbete där de kognitiva förmågorna stärks
 • samarbete i ett kollegialt lärande som skapar förutsättningar för ett livslångt lärande
 • ett framsynt förhållningssätt där digitala verktyg är en naturlig del i det dagliga arbetet

En skola för alla, där anpassningar för att alla elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt är centralt för oss. Det goda bemötandet, vi-känslan och relationsskapande är viktigt för att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, ett klimat som gynnar lärandet.

Vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete är en viktig del av skolans vardag. Vi tolererar inga kränkningar och all personal som arbetar på skolan har ett ansvar att agera när misstanke om kränkning sker. Skolan har ett Likabehandlingsteam som styr upp likabehandlingsarbetet och planen mot kränkande behandling. Teamet involverar all personal i arbetet och håller regelbunden information på föräldramöten.

Genom samarbete och kollegialt lärande säkerställs en likvärdighet i och mellan klassrummen. Vi har tillsammans med elevhälsan arbetat med "En skola för alla". Basen i det arbetet är ett utbildningsmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det handlar om att utveckla förståelse, bemötande och anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. All personal har varit delaktig, vilket skapar samsyn och en gemensam bas att stå på. Det gynnar alla elever. Vi har även deltagit i matematiklyftet och läslyftet.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se