Ursviksskolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishallen Kopparhallen, fotbollsplan med konstgräs och Folkets hus med bibliotek.

På skolan går drygt 400 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 9 med fritidshem integrerat. Lokalerna är nyligen renoverade, eller nybyggda, och väl anpassade till våra verksamheter. Vi har skogen och vattnet på promenadavstånd och skolgården har fina lekytor med många aktivitetsmöjligheter. För de äldre barnen finns caféverksamhet och rastaktiviteter i uppehållsrummet Druvan.

Tillsammans med förskolorna i området arbetar vi gemensamt, i ett F-16 årsperspektiv, för att förbättra alla elevers resultat. Vi arbetar med att utveckla ett formativt förhållningssätt hos elever och pedagoger. Det innebär att göra målen tydliga för eleven, att synliggöra lärandet och återkoppla för utveckling. Det är viktigt att aktivera eleven till att bli sin egen läranderesurs och ägare av sin egen lärprocess.

Skolstart

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Ursviksskolans fritidshem består av fyra avdelningar.

 • Briggen - för barn från förskoleklas
 • Skeppet - för barn från åk 1
 • Skonaren - för barn från åk 2
 • Periskopet - för barn från åk 3-5.

Briggen är vårt basfritidshem, där öppnar vi och stänger gemensamt.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist

Torbjörn Jonsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Skelleftehamnsvägen 100
932 36 Ursviken

På Ursviksskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev. Vi arbetar för att skolan ska ha tillgängliga lärmiljöer, att vår skola ska vara en skola som fungerar för alla.

Årskurs f-5

Tillsammans med högstadiet och förskolorna i området arbetar vi i F-16-årsperspektiv för att förbättra alla elevers resultat. Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling.

Vi har ett levande värdegrundsarbete och en aktiv plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. All personal arbetar med KOMET. Det arbetet stöds av Likabehandlingsteamet, Kompis, klassråd och elevråd. Träffar genomförs regelbundet för att bli levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande. Rastvakter som finns ute på skolgården har reflexvästar med namn. Personal finns tillgänglig i och omkring omklädningsrummet vid idrottslektioner. Personal finns varje dag i matsalen. All personal ser på alla barn som "våra".

Vi har en gemensam lektionsstruktur som beskriver några moment som alla lektioner ska innehålla. Lärarna samplanerar årskursvis för att säkerställa en likvärdig utbildning i klasserna.

På fritidshemmet ska barn och föräldrar välkomna och trygga. Vi arbetar med att utveckla och stärka barnens självkänsla och sociala kompetens så att de vågar framföra sina åsikter och kan uttrycka sig på många olika sätt.

Årskurs 6-9

Vi jobbar med att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Tydlighet och struktur för eleverna som gynnar förutsättningarna för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.

Årskurs f-5

Vi på Ursviksskolan strävar efter att ge elever möjligheten att delta i skolans alla aktiviteter och erbjuda olika sätt att lära. I samtliga årskurser jobbar vi med utveckling av barnens kunskaper och sociala och emotionella färdigheter genom att utveckla en tillåtande lärandemiljö med god studiero. Vi lägger stor vikt på att alla elever ska vara trygga och har ett levande värdegrundsarbete och elevhälsaarbete.

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. Skolans elevhälsalag träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Förebyggande insatser mot mobbning och annan kränkande behandling leds av ett likabehandlingslag som stöds av Räddningspatrullen och Kompis. Klassråd och elevråd är en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

Årskurs 6-9

Eleverna erbjuds läxläsning en eftermiddag i veckan efter ordinarie skoltid. På läxläsningen finns specialpedagog, speciallärare och undervisande lärare.

Elevhälsateamet, ETH, träffas varje vecka. Teamet deltar också på arbetslagsträffar för att få ett tidigt samarbete om elever.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se