Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola.

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs: 1-3: 2 km
  • Årskurs: 4-6: 3 km
  • Årskurs: 7-9: 4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:

  • Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
  • Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Om du väljer en annan skola

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än kommunens beslutade skolskjutsskola har eleven inte automatiskt samma rätt till skolskjuts.

Om skolskjuts till den valda skolan blir dyrare än skolskjuts till skolskjutsskolan beviljas inte skolskjuts till den valda skolan.

En elev som har en skola i sitt närområde kan inte få skolskjuts om vårdnadshavare väljer en annan skola.

Växelvis boende

En elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda.

Vem har rätt till skolskjuts? - tre exempel

Här berättar vi om Ali 8 år, Mira 10 år och Viktor 14 år, tre barn från samma familj med olika livssituationer och boende. De båda pojkarna Ali och Viktor har sin folkbokföringsadress hos pappa i Bureå och Mira 10 år hos sin mamma i Byske. Varannan vecka bor de hos pappa och varannan vecka bor de hos mamma.

Ali är 8 år och ska börja i årskurs två. Han har 2,2 kilometer (2 200 meter) till sin närmaste skola, Bureskolan. Det är hans skolskjutsskola. Till sin skolskjutsskola är han garanterad skolskjuts eftersom det är minst två kilometer till skolan, som är kravet för de som går i förskoleklass upp till årskurs tre. Eftersom han ska gå årskurs två måste hans vårdnadshavare även ansöka om skolskjuts från Alis folkbokföringsadress.

Ali är på fritids före och efter skolan måndag-fredag både de veckor han är hos pappa och mamma. Alis pappa ansöker om skolskjuts vid växelvis boende för sonen i kommunens e-tjänst utifrån ett fast och varaktigt schema över barnets vistelsetid. Även hans mamma ansöker om skolskjuts. 

Kommunen vill försäkra sig om att både Alis pappa och mamma är överens om vistelseschemat hos båda vårdnadshavarna. Därför behöver kommunen ett godkännande från båda två. När Alis föräldrar skickat in ansökan börjar kommunen arbeta med ärendet. Alla ärenden behandlas enligt Skellefteå kommuns skolskjutsregler, domar och praxis.

När det gäller Alis ansökan om skolskjuts får han skolskjuts utifrån skolans ramschema för aktuell årskurs. Beslutet meddelas i e-tjänsten innan läsåret börjar. (Förutsatt att vårdnadshavaren ansökt innan den 1 juni). Men eftersom Ali är på fritids före och efter skolan måste vårdnadshavarna skjutsa honom till och från fritids. Barnet har ingen rätt till skolskjuts till och från fritids.

Alis syster, Mira 10 år, bor hos mamma i Byske. Mira bor varannan vecka hos mamma respektive pappa. Mira har hela sin skolgång gått på Byskeskolan som även är hennes skolskjutsskola.

Miras mamma behöver inte söka skolskjuts eftersom Mira ska börja i årskurs fyra och går på sin skolskjutsskola. Men Miras pappa behöver ansöka om skolskjuts för Mira i kommunens e-tjänst för skolskjutsansökningar utifrån ett fast schema över Miras vistelsetid hos pappan.

Kommunen vill vara säker på att både Miras pappa och mamma är överens om Miras vistelseschema hos båda vårdnadshavarna. Därför behöver de ett godkännande från båda två. När Miras föräldrar skickat in ansökan börjar kommunen att arbeta med deras ärende om skolskjuts. Alla ansökningar behandlas efter Skellefteå kommuns skolskjuts regler, domar och praxis.

Ansökan om skolskjuts från pappan i Bureå godkänns. Beslutet meddelas i e-tjänsten och innehåller information om färdmedel. För Mira är det möjligt att åka kollektivt, vilket innebär att hon får busskort. Resan innebär att Mira åker linjetrafikbuss från Bureå busstation till Skellefteå busstation där hon får vänta i cirka fem minuter på nästa buss som går till Byske. Från Byske busstation, dit bussen kommer, får Mira promenera till skolan. Hennes resa till skolan tar cirka en timme. Resan tillbaka till pappa tar cirka 60-70 minuter. Väntetid på Skellefteå busstation är tio minuter. Miras pappa är orolig för hennes trygghet på Skellefteå busstation och även att hon inte ska hitta rätt buss. Miras pappa överklagar beslutet och vill att hon ska få skolskjuts med taxi istället.

Miras pappas överklagan skickas tillsammans med kommunens svar till förvaltningsrätten i Umeå. Förvaltningsrätten testar sedan frågan mot skollagens regler, tidigare domar och praxis. Alla överklaganden som Skellefteå kommun fått i liknande situationer har förvaltningsrätten avslagit vårdnadshavarens överklagan. Det innebär att kommunens beslut om skolskjuts fortsätter att gälla.

Skolskjuts beviljas i första hand med beställningsbuss eller linjetrafikbuss. Där det inte är möjligt kan taxi beställas. När det gäller tryggheten och väntan har vårdnadshavaren ansvaret att se till att eleven klarar av att vara i dessa miljöer och kunna byta buss. Detta är något som är testat i domstol och det finns ett antal domar från förvaltnings- och kammarrätt i frågan.

Ali har en bror, Viktor, som är 14 år och bor med pappa i Bureå där han är folkbokförd och varannan vecka bor han hos mamma i Byske. Viktor går i årskurs 7 på Internationella Engelska Skolan i Skellefteå. Viktors skolskjutsskola är Bureskolan. Dit har han 2,2 kilometer (2 200 meter) från folkbokföringsadressen.

Viktors pappa söker skolskjuts för Viktor från hemmet i Bureå. Eftersom Viktor går i årskurs sju krävs det att avståndet till skolan är minst fyra kilometer (4 000 meter) för att få rätt till skolskjuts. 

Eftersom Viktor endast har 2,2 kilometer (2 200 meter) till sin skolskjutsskola avslås ansökan om skolskjuts till IES, Internationella Engelska skolan i Skellefteå.

Att Viktor och hans vårdnadshavare valt att gå i en annan skola som ligger 24 kilometer (24 000 meter) från hemmet i Bureå innebär att det kostar mer för kommunen om han får skolskjuts till den valda skolan och ansökan avslås.

Även Viktors mamma ansöker om skolskjuts för Viktor växelvis boende, varannan vecka, från Byske till Internationella Engelska Skolan i Skellefteå. Om Viktor skulle ha gått på sin skolskjutsskola i Bureå skulle han fått busskort från Byske till Bureå.  

Eftersom Viktor kan ta sig till Internationella Engelska Skolan i Skellefteå med samma busskort och utan en ökad kostnad för kommunen beviljas ansökan om skolskjuts på halvtid från mamman.

Frågor och svar

Frågor och svar

Entreprenören som är Skellefteåbuss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas inte fågelvägen utan det handlar om godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller bara för barn vid växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg, Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga.

När det gäller linjetrafik kan du vända dig till Länstrafiken eller Skellefteåbuss. Om det avser beställningstrafiken så är det Kundtjänst som förmedlar ärendet till skolskjutshandläggare.

När det gäller beställningstrafiken, bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Att vara generösare än lagstiftning och gällande regler är en politisk fråga som våra folkvalda politiker i så fall beslutar om.

Har du ansökt innan 1 juni får du beslut om rätt till skolskjuts eller inte under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar.

Detta rör taxi och taxibussar. Då det finns ett begränsat antal fordon kan taxi sätta ihop passagerare med beslut om olika resor. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet. 

Det är den skola som kommunen har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för kommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se