Överklaga beslut om skolskjuts

Vårdnadshavare har rätt att överklaga beslut om skolskjuts.

Om du vill överklaga beslutet ska du skicka din skriftliga överklagan till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå

Du kan också skicka eller e-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

Tänk på att...

  1. skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom
    tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
  2. en kopia av Skellefteå kommuns beslut ska bifogas.
  3. I överklagandeskrivelsen ange vilket beslut som överklagas
    och den ändring i beslutet som du begär
  4. ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Har överklagan inkommit i rätt tid skickas den vidare till
Förvaltningsrätten i Västerbottens län.

Behöver ni ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan ni
vända er till Skellefteå kommuns kundtjänst, tel. 0910-73 50 00.

Tyvärr händer det då att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. De vårdnadshavare som har möjlighet att skjutsa sitt barn kan göra det. Ersättning utgår inte. Det finns ingen möjlighet att skicka extra taxibilar till och från skolan om det är så att en personbil, men inte buss, kan ta sig fram till olika områden.

Vid inställd skolskjuts informeras skolans rektor och eleverna noteras inte för ogiltig frånvaro. Som vårdnadshavare bör du alltid vara uppmärksam på aktuella väderförhållanden och trafikstörningar/inställd skolskjuts.

Entreprenören som är Skellefteåbuss eller Skellefteå taxi.

Avståndet räknas inte fågelvägen utan det handlar om godkända gång-cykelvägar och gator.

Det gäller bara för barn vid växelvis boende. Båda vårdnadshavarna måste bekräfta elevens vistelseschema vid växelvis boende.

Resor till annat ställe än barnets ordinarie boende eller den andre föräldern varannan helg, Dessa resor beviljas inte skolskjuts.

Växelvis skolskjuts beviljas inte utanför kommungränsen.

Mängden ansökningar och hur komplicerade de är påverkar den tid ansökningarna tar att handlägga.

När det gäller linjetrafik kan du vända dig till Länstrafiken eller Skellefteåbuss. Om det avser beställningstrafiken så är det Kundtjänst som förmedlar ärendet till skolskjutshandläggare.

När det gäller beställningstrafiken, bestäms den utifrån var eleverna är bosatta och deras ramtider.

Att vara generösare än lagstiftning och gällande regler är en politisk fråga som våra folkvalda politiker i så fall beslutar om.

Har du ansökt innan 1 juni får du beslut om rätt till skolskjuts eller inte under sommaren. Hur och när barnet ska åka till och från skolan kommer senast en vecka innan skolan startar.

Detta rör taxi och taxibussar. Då det finns ett begränsat antal fordon kan taxi sätta ihop passagerare med beslut om olika resor. Samlastningsavtal innebär att resor till och från samma område vid liknande tidpunkter samordnas med andra kommunala resor till exempel färdtjänst och skolskjuts. Det kan till exempel vara ett barn som åker skolskjuts, en ungdom som har färdtjänst till gymnasiet och en vuxen som ska åka till sin dagliga verksamhet. 

Det är den skola som kommunen har beslutat att elever med en viss folkbokföringsadress har rätt att få skolskjuts till.

Ja, om det inte blir dyrare för kommunen.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se