Välja skola till förskoleklass och årskurs 7

Alla ska välja skola till förskoleklass och en del till årskurs 7. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt så beslutar kommunen om platsfördelning utifrån regler som för- och grundskolenämnden beslutat om. Ansökningsperioden för att välja skola är normalt i januari varje år.

Skolval till läsåret 2022/2023

Perioden för att välja skola till förskoleklass och årskurs 7 är nu avslutad. För dig som önskar byta skola inför läsåret 2022/2023 så öppnar bytestjänsten i mars.

Läs mer om att byta skola

English - Choosing a school for preschool class and year 7

Suomeksi - Valitse koulu esikoululuokkaa ja 7. vuosikurssia varten

Alla som ska börja förskoleklass behöver välja skola. Förskoleklass är obligatoriskt. Vi garanterar alla barn en kommunal skolplats.

Elever som går i årskurs 6 på en skola som inte har högstadium behöver också välja skola till årskurs 7.

Elever i årskurs 3 på Kusmarksskolan ska välja skola till årskurs 4, och elever i årskurs 2 på Auraskolan ska också välja skola till årskurs 3.

När ska man välja skola?

Ansökningsperioden för att välja skola är normalt i januari varje år. Inför ansökningsperioden kommer du som vårdnadshavare att få information via e-post eller vanligt brev om hur skolvalet går till och under vilken period du kan välja skola för ditt barn.

Du väljer skola enklast via kommunens e-tjänst, och signerar med BankID. Observera att samtliga vårdnadshavare måste signera ansökan. När du lämnar önskemål om skola ska du ange upp till tre skolor i prioriteringsordning.

Välja skola (Länk till annan webbplats)

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Att tänka på vid ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Observera att ett skolbyte inte kan ångras. Om du ångrar dig och vill dra tillbaka ansökan måste du skicka in en ny ansökan.
  3. Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in. Placeringsbeslut skickas endast i de fall som din ansökan är beviljad och eleven har fått en ny skolplacering.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt val så placerar kommunen ditt barn på en skola nära ditt barns folkbokföringsadress. Om det inte finns någon skola i närområdet placeras barnet på en skola dit det går skolskjuts.

Tänk på att det kan finnas flera skolor som ligger nära ert hem, och genom att göra ett val ökar chanserna att få just den skola du önskar.

Det finns många skolor att välja mellan i Skellefteå, både kommunala och fristående. Vi har samlat alla skolor för att göra det enklare att få en överblick kring var skolorna finns.

Grundskolor a-ö

Det är möjligt att söka både fristående och kommunal skola. Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ansöker du om det hos den aktuella skolan. De fristående skolorna sköter sin egen kö och antagning.

Här finns en förteckning över friskolor

När vi fått in alla ansökningar går vi igenom dem och tittar på hur många som sökt plats på respektive skola jämfört med hur många platser som finns på varje skola.

Om fler elever sökt plats än det finns platser på den aktuella skolan, så tittar vi på vilka elever som har skolan som sin skolskjutsskola, dessa elever prioriteras då i detta skede.

Relativ närhet

I nästa steg tittar vi på det vi kallar "relativ närhet" och rangordnar eleverna efter deras relativa närhet. Det innebär att den elev som har längst avstånd mellan sin önskade skola och den som därefter ligger närmast elevens folkbokföringsadress får platsen. Det är inte fågelvägen som mäts utan skolvägen, det vill säga den kortaste vägen via godkända gång- och cykelvägar. Om gång- eller cykelväg saknas gäller närmaste vanliga väg eller gata, med eller utan trottoar.

Kolla gärna på filmen nedan som beskriver relativ närhet ytterligare.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 om syskonet går i högst årskurs 3. Vårdnadshavarna måste aktivt söka plats på den skola som det äldre barnet går på det läsåret ansökan gäller.

Absolut avstånd

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

När beslutet är klart

Senast i slutet av mars får du ett beslut om vilken skola ditt barn fått plats på. Beslutet får du via e-post, eller vanlig post om du saknar e-postadress.

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om skolplacering.

Om dina förutsättningar förändrats

Om du efter att du fått beslutet vill ändra ditt val av skola och ditt barns placering, ska du ansöka om skolbyte.

Läs mer om att byta skola

Enligt skollagen ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål om skola när vi placerar elever.

För- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun har också beslutat om att ha sammanhållna stadier, vilket innebär att elever som till exempel går i årskurs 6 på en skola som även har högstadium (en F-9-skola) automatiskt börjar årskurs 7 på samma skola. Om en elev som går i årskurs 6 på en F-9-skola inte vill börja i årskurs 7 på samma skola så behöver man göra ett skolbyte.

Läs mer om skolbyte

Vi gör också vad vi kan för att alla så långt som det är möjligt får den placering som önskats eller på en skola i närområdet. Vad som räknas som närområde avgörs i kommunens regler för skolskjuts. Om barnet får en plats beror på hur många som söker till den valda skolan och var ni bor i förhållande till den.

Läs mer om skolskjuts och regler

Om du som vårdnadshavare av någon anledning inte vill att ditt barn ska börja i förskoleklass måste du ansöka om uppskjuten skolplikt.

Läs mer om uppskjuten skolplikt

Är ditt barn i behov av skolskjuts är det viktigt att ansöka i god tid för att skolskjutsen ska fungera i samband med skolstarten.

Läs mer om skolskjuts

Vill du byta skola för ditt barn? Då behöver du skicka in en ansökan om skolbyte. Skolbyten beviljas i mån av plats.

Läs mer om att byta skola

Vårdnadshavare till barn som är nyinflyttade eller kommer att flytta till Skellefteå kommun kan ansöka om plats på kommunal grundskola via vår e-tjänst eller pappersblankett. Vi handlägger din ansökan och tilldelar plats cirka en månad innan önskad skolstart.

Tänk på att du också måste komplettera din ansökan med med till exempel ett hyresavtal eller ett köpekontrakt som visar var du kommer att bo. Kompletteringen går inte att lämna in via e-tjänsten, utan skickas till kommunens kundtjänst. Barnets namn och personnummer (om sådant finns) måste framgå tydligt på kompletteringen.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

När du kontaktar oss är det bra om du lämnar en e-postadress (eller i andra hand ett telefonnummer) som vi kan nå dig på snabbt.

Om du är nyanländ, det vill säga har bott i Sverige i mindre än 4 år så måste du anmäla ditt barn till central ingång för nyanlända för att få en plats på en kommunal grundskola.

Här har vi samlat information om skola för nyanlända och anmälningsformulär.

Har du några frågor eller funderingar kring skolvalet?

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Frågor och svar

Frågor och svar

De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan i Skelleftehamn årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

En elev som går på en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till skolskjuts om vissa krav är uppfyllda.

Läs mer om regler för skolskjuts

Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar.

Läs mer om att byta skola

Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar barnets hemkommun beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om du vill ändra ordningen på de skolor du prioriterat i din ansökan om skolval, eller byta alternativ så måste du göra en ny ansökan. Kommunen handlägger den senast inkomna ansökan som den gällande.

Du kan göra en ny ansökan via vår e-tjänst, eller på pappersblankett. Läs mer om ansökan längre upp på sidan.

Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö.

Vill du att ditt barn ska byta skola inför nästa läsår finns en särskild ansökningsperiod, läs mer på vår sida om skolbyte.

Läs mer om att byta skola

Information om hur ni överklagar beslutet

Er skriftliga överklagan ska skickas till:

Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå
E-post: forochgrundskole.namnden@skelleftea.se

I överklagandeskrivelsen ska ni ange vilket beslut ni överklagar och den ändring av beslutet som ni begär. Barnets samtliga vårdnadshavare ska skriva under överklagandet.

Skrivelsen ska ha kommit in till för- och grundskolenämnden inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.

Ange också namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att underlätta den fortsatta kommunikationen med er.

Har er överklagan kommit in i rätt tid och kommunen anser att det fattade beslutet är korrekt skickas er överklagan tillsammans med kommunens yttrande vidare till Skolväsendets överklagandenämnd för beslut.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: