Omsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid, så kallad OB-verksamhet.

Skellefteå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (OB-verksamhet) för barn 1-12 år vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och helger.

För barn i ytterområden (mer än 2 mil från Skellefteå tätort) kan rektor besluta om lokal OB-verksamhet fram till klockan 22.00. Omsorg efter klockan 22.00 på vardagar samt under helger erbjuds enbart i Skellefteå tätort, men du kan ansöka om placering där oavsett var i kommunen du bor.

När kan jag ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Du kan få omsorg om ditt barn på obekväm arbetstid om dina arbetstider är:

  • vardagar från klockan 19.00 till 06.00
  • lördagar, söndagar och helgdagar.

För att ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och kontinuerligt återkommande. Du ska ha prövat andra möjligheter att tillgodose ditt barns behov av omsorg innan du ansöker om omsorg på obekväm arbetstid, till exempel kontrollerat möjligheterna att få ditt arbetsschema ändrat till vardagar och dagtid istället för kvällar, nätter och helger.

Vi kan komma att kontrollera förhållandena hos din arbetsgivare genom exempelvis stickprovskontroller.

Du ansöker om omsorg på obekväm arbetstid via kundtjänst på Skellefteå kommun. För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du lämna in anställningsbevis och schema som styrker ditt behov.

Om vi får en in en ansökan där anställningsbevis och schema saknas kommer vi att skicka tillbaka ansökan till dig för komplettering. Du kan bli nekad omsorg på obekväm arbetstid om inte anställningsbevis och arbetsschema är inlämnat.

Hur länge tar det att få svar?

Om du har rätt till omsorg på obekväm arbetstid är du garanterad plats inom 3 månader efter att vi fått in din kompletta ansökan.

Barnets schema för vistelsen i OB-verksamheten ska motsvara din arbetstid, inklusive restid till och från arbetet samt den tid (cirka 8 timmar) du behöver sova efter nattarbete.

Om du behöver ändra barnets schema ska du göra detta senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft för att vi ska kunna garantera omsorgstiden.

Du är skyldig att så fort som möjligt meddela om det schema du lämnat in inte längre är aktuellt, till exempel på grund av att du är sjuk eller ledig.

Tänk på att ditt barn inte har rätt att vara i OB-verksamheten om du har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, komp, lov). Detta gäller även vårdnadshavare med barn som har växelvis boende.

Extra arbetspass och tillfälliga schemaändringar

Om du blir tillfrågad av din arbetsgivare om att jobba ett extra arbetspass eller på annat sätt ändra ditt arbetsschema tillfälligt så ska du fråga OB-verksamheten om omsorg kan garanteras innan du tackar ja till arbetspasset eller schemaändringen.

När vi tar ställning till om det är möjligt att bevilja ändringar av barnets schema med kort varsel (om du inte kunnat lämna in schematider 14 dagar i förväg) så utgår vi från barnets trygghet och säkerhet och beviljar eller nekar omsorg utifrån personaltillgång och antal barn i verksamheten.

Om du är timanställd

Om du är timanställd ska du lämna in ditt schema i efterhand för det omsorgsbehov som du blivit beviljad.

Senaste kvällstiden att hämta eller lämna barnet är klockan 22.00. Tidigaste morgontiden att hämta barnet är klockan 06.00. Om du behöver omsorg innan klockan 06.00 ska du lämna barnet senast klockan 22.00 kvällen innan.

Vilken tid du ska lämna barnet beslutar OB-verksamheten om, efter samråd med dig, men tidigaste tid för att lämna barnet är klockan 19.00. För barn som kommer från fritidshem till OB-fritidshem kan andra tider gälla - kontakta rektor för mer information. Ett barn som går i fritidshem och behöver omsorg även under kväll eller natt får komma till OB-verksamheten för att äta middag, och äter alltså inte middag på skolans fritidshem. 

Eventuella önskemål om avvikelser från tiderna för hämtning och lämning ska du ta upp med ansvarig rektor för verksamheten.

Om din arbetssituation förändras på ett sådant sätt att det påverkar ditt behov av omsorg på obekväm arbetstid, till exempel om om ditt arbetsschema förändras under en längre period, ska du meddela den som är ansvarig för OB-verksamheten detta så fort som möjligt.

Verksamhet på obekväm arbetstid erbjuds inte helgdagarna julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

Övriga storhelger, samt under ett antal veckor under sommaren, kan verksamheterna samordnas så att omsorg endast erbjuds på en enhet. Det innebär att barnet kan mötas av för barnet nya pedagoger samt nya lärandemiljöer.

Fyra dagar per år har medarbetarna kompetensutvecklingsdagar. Dessa dagar är till för att alla medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutbildning. Vid dessa dagar kan verksamheterna samordnas så att omsorg endast erbjuds på en enhet. Det innebär att barnet kan mötas av för barnet nya pedagoger samt nya lärandemiljöer.

Särskild anmälan krävs under dessa dagar

Under övriga storhelger än de specifika dagar som anges ovan, samt under sommaren och under personalens kompetensutvecklingsdagar, måste du lämna in en särskild anmälan om omsorgsbehov om ditt barn behöver omsorg under dessa dagar. Information om sådant anmälan får du av verksamheten inför dessa dagar.

Om du inte nyttjat din placering inom OB-verksamheten på tre månader utan att meddela oss så kan vi skriftligt avsluta placeringen. Du måste då göra en ny ansökan om du vill ha kvar omsorg på obekväm arbetstid.

Avslutande av placering vid frånvaro gäller dock inte om barnet varit frånvarande på grund av sjukdom. Det gäller heller inte om du studerar eller är föräldraledig och du har fortsatt behov av omsorg på obekväm arbetstid efter dina studier eller din föräldraledighet.

Om ditt barn behöver omsorg på dagtid

Om du inte längre har behov av omsorg på obekväma arbetstider, men du har fortsatt omsorgsbehov på dagtid, så måste du själv ansöka om omsorg på vanlig dagförskola eller fritidshem.

Övriga regler för att säga upp plats

I övrigt gäller samma regler för att säga upp placering i OB-verksamhet som i förskolan i övrigt.

Läs mer om regler för förskolan

Vi avslutar automatiskt placeringen på OB-förskola när ditt barn ska börja förskoleklass. Om du har fortsatt behov av omsorg i fritidshem på obekväm arbetstid ska du ansöka om både fritidshem på den skola ditt barn går på, samt om placering på OB-fritids.

Du kan ansöka till skolans fritidshem och till OB-fritidshem samtidigt, det gör du via Skellefteå kommuns kundtjänst. Tänk på att du måste lämna in anställningsbevis och arbetsschema för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Skellefteå kommun erbjuder elever resa mellan fritidshemmet och OB-verksamheten om du själv arbetar och inte kan skjutsa barnet. Detta gäller barn placerade i obligatorisk skolform som har fritidshemsplacering. Beslut om transport fattas av skolans rektor.

Vid gångavstånd följer medarbetare med barnet, annars ordnas annat transportmedel.

Kontakta rektorn på ditt barns skola om barnet behöver transport mellan fritidshemmet och OB-verksamheten.

Övriga regler

Samma regler gäller i övrigt som i ordinarie förskola och fritidshem som inte bedriver verksamhet på obekväm arbetstid.

Läs mer om regler för förskola

Läs mer om regler för fritidshem

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se