Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja ha ett högre betyg är det endast prövning du är hänvisad till.

Prövningstillfällen 2021

 • 20 oktober (sista ansökningsdag 20 september)
 • 22 december (sista ansökningsdag 22 november)

En prövning ska behandla alla delar av det centrala innehållet och visa på kunskaper och förmågor gentemot samtliga kunskapskrav. Prövningen kan därför bestå av flera moment, såsom muntliga examinationer, hemtentamen samt salsprov. Längre ned på sidan kan du klicka på respektive kurs för mer detaljerad information.

Efter sista ansökningsdag får du återkoppling med namn och kontaktuppgifter på den lärare som hanterar den kurs du ansökt om att få pröva dina kunskaper i. Du har ett eget ansvar att kontakta angiven lärare, för att bli inbjuden till ett informationstillfälle. Där får du detaljerad information om vilka moment som gäller för specifik kurs. Informationstillfället sker i nära anslutning till prövningsperiodens start och du har sedan fem veckor på dig att genomföra eventuella delmoment samt förbereda dig inför prov. Sista datum i varje prövningsperiod utgör provdatum för salsprov på VUX i Skellefteå oavsett kurs.

Ansökan

Ansök genom att skicka ett mejl till vux@skelleftea.se Skriv namn, personnummer samt vilken kurs du vill pröva dina kunskaper i.

Bifoga antingen F/IG-betyg eller bevis på betald avgift.

Vid prövning i naturvetenskapligt ämne ska betyg eller godkänt laborationsintyg bifogas anmälan.

Betalning

En prövning kostar 500 kr/kurs om du inte har IG eller F, då är det gratis.

Pengarna återbetalas ej.

Betala till pg 126870–5, Skellefteå kommun. Ange på inbetalningen/meddelandefältet: Prövning, VUX 3519/363/9302/7749 och ditt namn.

Bifoga bevis på betald avgift tillsammans med anmälan.

Allmän information

Du ska infinna dig 15 minuter före utsatt starttid utanför expeditionen på VUX, hus G på Campus. Om du uteblir från prövning och senare önskar ett nytt prövningstillfälle så ska du betala en ny prövningsavgift.

Om inte kursen finns med i listan, mejla till vux@skelleftea.se skriv namn, personnummer och kurs så kan vi på VUX avgöra om det är möjligt att göra prövning i kursen. Om kursen ej finns på VUX så finns möjlighet att vända sig till vilken annan kommun som helst.

Här kan du läsa vad som ingår i en prövning för en kurs

Biologi 1 100p
Kurskod: BIOBIO01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket (se Skolverkets hemsida, Välj Kursplaner och betyg)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30. Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna.

Kursens centrala innehåll handlar om:

Ekologi

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

Genetik

 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dnareplikation och mutationer.
 • Genernas uttryck. Proteinsyntes, arv och miljö.
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

Evolution

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden.
 • Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare via mejl för att få instruktioner och tider för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in ca en vecka efter det skriftliga. Tid får du av din lärare.

Läromedel

Iris biologi 1, Anders Henriksson.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat och betyg sätts senast 21 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via e-post: vux@skelleftea.se.

Biologi 2 100p
Kurskod: BIOBIO02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket (se Skolverkets hemsida, Välj Kursplaner och betyg)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30. Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna.

Kursens centrala innehåll handlar om:

 • Celldifferentiering och celldelars funktion.
 • Metabolism och transport över mebran.
 • Organsystem deras uppbyggnad, funktion och samspel.
 • Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
 • Immunsystemet. Smittämnen.
 • Fortplantning
 • Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare via mejl för att få instruktioner och tider för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in ca en vecka efter det skriftliga. Tid får du av din lärare.

Läromedel

Iris biologi 2, Anders Henriksson

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat och betyg sätts senast 21 dagar efter avslutad prövning.

Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via e-post: vux@skelleftea.se.

Engelska 5 100p
Kurskod: ENGENG05

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida. Där hittar du också en beskrivning av kursens centrala innehåll.

Prövningen består av skriftligt prov, inlämningsuppgift och muntliga prov. Bedömningen utgår från en helhet av de tre delarna.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta den som är ansvarig för prövningen via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll. Provet är indelat i tre delar: läsförståelse, hörförståelse samt skriftlig produktion.

Inlämningsuppgift

Detaljer om denna uppgift får du i instruktionen till prövningen.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet och inlämningsuppgiften är

rättade. Det muntliga provet består av flera delar. En del baseras på en roman som du ska ha läst.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Läs engelska böcker, tidningar och artiklar. Du kan repetera grammatik och stavningsregler här Länk till annan webbplats.:

Det finns offentliga tidigare nationella prov på nätet som du också kan öva på. Du hittar några exempeluppgifter här. Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en blyertspenna och ett suddgummi. Ta gärna med dig något att dricka och äta under det skriftliga provet. Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Entreprenörskap och företagande, 100 p
Kurskod: FÖRENT0

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Skriftligt prov

Skriftligt prov genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Inlämningsuppgifter

Inlämning av fördjupningar i några olika kursmoment.

Muntliga examinationer

Vid behov för högre betyg kan det bli muntlig examination. Bokas enligt överenskommelse då den skriftliga examinationen är gjord.

Läromedel

Meg Marnon, Entreprenörskap och företagande. Thelin Läromedel ISBN: 978-91-7379-227-1.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via e-post vux@skelleftea.se.

Fysik 1a 150p
Kurskod: FYSFYS01A

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida. Där hittar du också en beskrivning av kursens centrala innehåll.

Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna. Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare
via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet är rättat. Tid får du av din lärare.

Laborationer

För att betyg ska kunna sättas på kursen krävs ett intyg om utförd och godkänd laborationskurs från tidigare skolgång i motsvarande kurs. Om du inte sedan tidigare har genomfört laborationer i kursen så kontakta prövningsansvarig för ytterligare information innan du anmäler dig till prövningen.

Läromedel

Kursbok i Fysik 1, till exempel Heureka! Fysik kurs 1 (Natur och Kultur) eller liknande kursbok från annat förlag.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Förbered dig genom att repetera hela Fysik 1. I din lärobok finns säkert blandade övningar i slutet på varje kapitel, de är bra att göra! Det finns ett demoprov på nätet Länk till annan webbplats..

Observera att de gamla kurserna hade ett annat innehåll, se din lärobok och kursplan, men de nya kursproven har samma utformning.

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en egen miniräknare, penna och linjal. Man får använda en formelsamling, till exempel tabeller och formler (Natur och Kultur), under det skriftliga provet. Du får ett låneexemplar på plats under prövningen.

Ta gärna med dig något att dricka och äta under det skriftliga provet.

Äldre kurser (Fy A och Fy B)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Övriga frågor

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Fysik 2 100p
Kurskod: FYSFYS02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida. Där hittar du också en beskrivning av kursens centrala innehåll.

Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna. Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare
via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet är rättat. Tid får du av din lärare.

Laborationer

För att betyg ska kunna sättas på kursen krävs ett intyg om utförd och godkänd laborationskurs från tidigare skolgång i motsvarande kurs. Om du inte sedan tidigare har genomfört laborationer i kursen så kontakta prövningsansvarig för ytterligare information innan du anmäler dig till prövningen.

Läromedel

Kursbok i Fysik 2, till exempel Heureka! Fysik kurs 2 (Natur och Kultur) eller liknande kursbok från annat förlag.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Förbered dig genom att repetera hela Fysik 2. I din lärobok finns säkert blandade övningar i slutet på varje kapitel, de är bra att göra! Observera att de gamla kurserna hade ett annat innehåll, se din lärobok och kursplan, men de nya kursproven har samma utformning.

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en egen miniräknare, penna och linjal. Man får använda en formelsamling, till exempel tabeller och formler (Natur och Kultur), under det skriftliga provet. Du får ett låneexemplar på plats under prövningen.

Ta gärna med dig något att dricka och äta under det skriftliga provet.

Äldre kurser (Fy A och Fy B)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Övriga frågor

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Företagsekonomi 1, 100 p
Kurskod: FÖRFÖR01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten.

Salsprov

Skriftligt prov genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Inlämningsuppgifter

Inlämning av fördjupningar i några olika kursmoment.

Muntliga examinationer

Vid behov för högre betyg kan det bli muntlig examination. Bokas enligt överenskommelse då den skriftliga examinationen är gjord.

Läromedel

Eva Blomkvist, Bo Egervall. Goodwill Företagsekonomi 1. Sanoma Utbildning. ISBN: 978-91-523-0479-2.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se. Har du frågor kring
studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Övriga frågor

Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Historia 1b, 100 p
Kurskod: HISHIS01b

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Salsprov

 • 1700-talet
 • 1800-talet
 • Hemprov
 • Antiken
 • Renässansen
 • Första världskriget
 • Andra världskriget
 • Muntliga examinationer
 • Medeltiden
 • Modern konflikt

I samband med salsproven ska också de skriftliga hemproven lämnas in (via mail). Tid för de muntliga examinationerna bokas enligt överenskommelse då de skriftliga examinationerna är gjorda.

Läromedel

Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Samband Historia Plus, 2012.

Information och kommunikation 1, 100 p
Kurskod: INFINF01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tiderna för de muntliga examinationerna. Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida.

Skriftliga examinationer

 • Word
 • Excel

Muntliga examinationer

 • Kommunikation
 • Upphovsrätt, register och lagar
 • Ergonomi
 • Muntlig presentation med hjälp av PowerPoint
 • För att få göra de muntliga delarna av prövningen måste de skriftliga examinationerna vara godkända.

Inlämningsuppgifter

 • PowerPoint
 • Affärs- och sammanträdesdokument
 • Sociala medierSida

Läromedel

Marianne Pettersson m.fl., Information och kommunikation 1, 2011.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.
Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Kemi 1 100p
Kurskod: KEMKEM01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida. Där hittar du också en beskrivning av kursens centrala innehåll.

Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna. Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare
via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet är rättat. Tid får du av din lärare.

Laborationer

För att betyg ska kunna sättas på kursen krävs ett intyg om utförd och godkänd laborationskurs från tidigare skolgång i motsvarande kurs. Om du inte sedan tidigare har genomfört laborationer i kursen så kontakta prövningsansvarig för ytterligare information innan du anmäler dig till prövningen.

Läromedel

Kursbok i Kemi 1, till exempel Kemiboken 1 (Liber) eller liknande kursbok från annat förlag.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning.
Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Förbered dig genom att repetera hela Kemi 1. I din lärobok finns säkert blandade övningar i slutet på varje kapitel, de är bra att göra! Det finns ett offentligt demoprov Länk till annan webbplats. på nätet som du också kan öva på.

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en egen miniräknare, penna och linjal. De formler och tabeller som får användas finns bifogat i provet, se demoprovet.

Ta gärna med dig något att dricka och äta under det skriftliga provet.

Äldre kurser (Ke A och Ke B)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Övriga frågor

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Kemi 2 100p
Kurskod: KEMKEM02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida. Där hittar du också en beskrivning av kursens centrala innehåll.

Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna. Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare
via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet är rättat. Tid får du av din lärare.

Laborationer

För att betyg ska kunna sättas på kursen krävs ett intyg om utförd och godkänd laborationskurs från tidigare skolgång i motsvarande kurs. Om du inte sedan tidigare har genomfört laborationer i kursen så kontakta prövningsansvarig för ytterligare information innan du anmäler dig till prövningen.

Läromedel

Kursbok i Kemi 2, till exempel Kemiboken 2 (Liber) eller liknande kursbok från annat förlag.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Förbered dig genom att repetera hela Kemi 2. I din lärobok finns säkert blandade övningar i slutet på varje kapitel, de är bra att göra!

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en egen miniräknare, penna och linjal. De formler och tabeller som får användas finns bifogas provet. Kontakta prövningsansvarige för information. Ta gärna med dig något att dricka och äta under det skriftliga provet.

Äldre kurser (Ke A och Ke B)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Övriga frågor?

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Matematik 1a 100p
Kurskod: MATMAT01a

Matematik 2b 100
Kurskod: MATMAT02b

Matematik 3c 100p
Kurskod: MATMAT03c

Matematik 4 100p
Kurskod: MATMAT04

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket som du hittar på skolverkets hemsida.

Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare via mejl för att få instruktioner för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in när det skriftliga provet är rättat. Tid får du av din lärare.

Läromedel

Matematik 1 a: Kursbok i Ma1a, till exempel Matematik 5000 1a ”gul” Vux Alfredsson m.fl., eller liknande från annat förlag.

Matematik 2 b: Kursbok i Ma2b, till exempel Matematik 5000 2bc Vux Alfredsson m.fl., eller liknande från annat förlag.

Matematik 3 c: Kursbok i Ma3c, till exempel Matematik 5000 kurs 3c blå lärobok, Alfredsson m.fl., eller liknande från annat förlag.

Matematik 4: Kursbok i Ma4, till exempel Matematik 5000 kurs 4 blå lärobok, Alfredsson m.fl., eller
liknande från annat förlag.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en helhetsbedömning av dina resultat och betyg sätts ca två till tre veckor efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Hur förbereder jag mig?

Repetera din matematikbok. I din lärobok finns säkert diagnoser och blandade övningar i slutet på varje kapitel, de är bra att göra! Det finns offentliga tidigare nationella prov Länk till annan webbplats.
på nätet Länk till annan webbplats..

Vad behöver jag ta med mig till prövningen?

Du måste ha med dig en egen miniräknare, penna och linjal. Man får använda skolverkets formelblad till Ma1b, Ma2 b, Ma3 c eller Ma 4 beroende på vilken kurs du läser under hela skriftliga provet.
Ta gärna med dig något att dricka och äta under skriftliga provet.

Äldre kurser (Ma A-Ma E)

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Övriga frågor

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Naturkunskap 1b 100p
Kurskod: NAKNAK01b

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket(se Skolverkets hemsida, Välj Kursplaner och betyg).

Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30. Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna.

Kursens centrala innehåll handlar om:

 • Frågor om hållbar utveckling. Miljöfrågor och kretslopp.
 • Sambandet mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar ifråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
 • Genetik och gen etiska aspekter på den moderna molekylärbiologin.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare via mejl för att få instruktioner och tider för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in ca en vecka efter det skriftliga. Tid får du av din lärare.

Läromedel

Synpunkt 1b, Anders Henriksson

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat och betyg sätts senast 21 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Naturkunskap 2 100p
Kurskod: NAKNAK02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket(se Skolverkets hemsida, Välj Kursplaner och betyg). Du som läste eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom
2016-06-30. Prövningen består i ett skriftligt prov och en muntlig redovisning. Bedömningen utgår från en helhet av de två delarna.

Kursens centrala innehåll handlar om:

 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper.
 • Organiska och oorganiska i vardag och samhälle. Miljöperspektiv.
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Senast en vecka efter det att du blivit antagen till prövning skall du kontakta din lärare via mejl för att få instruktioner och tider för de olika delmomenten i prövningen.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Muntligt prov

Det muntliga provet bokas in ca en vecka efter det skriftliga. Tid får du av din lärare.

Läromedel

Synpunkt 2, Anders Henriksson

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat och betyg sätts senast 21 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Ledarskap och organisation 100 p
Kurskod: LEDLED0

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Salsprov

 • Ledaren
 • Arbetsgruppen

Hemprov

 • Organisationen

Muntliga examinationer

 • Bokredovisning
 • Tid för den muntliga examinationen och hemprovet bokas enligt överenskommelse då den skriftliga examinationen är gjord.

Läromedel

Maria Bergengren, organisation och ledarskap – om organisationen och dess människor. Sanoma utbildning 2013.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR.

Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda
vux@skelleftea.se.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Privatjuridik 100 p
Kurskod: JURPRI0

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten.

Salsprov

Skriftligt prov genomförs i skrivsal på skolan. I provet ingår samtliga delar i kursens centrala innehåll.

Inlämningsuppgifter

Inlämning av fördjupningar i några olika kursmoment.

Muntliga examinationer

Vid behov för högre betyg kan det bli muntlig examination. Bokas enligt överenskommelse då den skriftliga examinationen är gjord.

Läromedel

Ralf Marek, Privatjuridik. Sanoma utbildning ISBN: 978-91-523-2785-2.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg görs det via vår funktionsbrevlåda. vux@skelleftea.se. Har du frågor
kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via mejl vux@skelleftea.se.

Psykologi 1 50p
Kurskod: PSKPSY01

Allmänt om prövningen

Prövningen görs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter att du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättare för att få instruktioner om de olika delmomenten och tiderna för de muntliga examinationerna.

Kursens centrala innehåll kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftlig examination

Teoretiskt prov omfattar kapitel 1-6 i anvisat läromedel vid ett prövningstillfälle.

Muntlig examination

Kompletterar vissa delar av det skriftliga provet.

Tid för den muntliga examinationen bokas enligt överenskommelse då den skriftliga examinationen är gjord.

Läromedel

Tove Phillips, Psykologi 1, 2013

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering, vänd dig till CV för vägledning.

Övrig information

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.
Övriga frågor hänvisas till Vux reception eller via e-post vux@skelleftea.se.

Religion 1, 50 p
Kurskod: RELREL01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få
instruktioner om de olika delmomenten och tiderna för de muntliga examinationerna.

Skriftliga examinationer

 • Prov på Islam, Judendom, Kristendom
 • Prov på Naturreligioner, hinduism, buddhism

Muntliga examinationer

 • Muntlig uppgift om Etik
 • För att få göra de muntliga delarna av prövningen måste de skriftliga examinationerna vara godkända.

Inlämningsuppgifter

 • Jämförande uppgift om religioner
 • Människa eller gud?

Läromedel

Alm, Lars-Göran, Religionskunskap för gymnasiet Kurs 1, 2012. Natur & Kultur.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se. Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Samhällskunskap 1b 100 p
Kurskod: SAMSAM01b

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tiderna för de muntliga examinationerna.

Skriftliga examinationer

 • Skriftligt prov på Demokrati, ideologi och statsskick
 • Skriftligt prov på ekonomi

Muntliga examinationer

 • Muntligt prov på EU
 • Diskutera inlämningsuppgifterna
 • För att få göra de muntliga delarna av prövningen måste de skriftliga
  examinationerna vara godkända.

Inlämningsuppgifter

 • FN/mänskliga rättigheter
 • Massmedia/källkritik

Läromedel

Arlt M mfl, Expose – samhällskunskap 1, 4:e upplagan. Liber.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Svenska som andraspråk 1, 100p
Kurskod: SVASVA01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Du som har läst eller påbörjat en kurs före 2011 har rätt att pröva i denna kurs tom 2016-06-30.

Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du snarast möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och få tiderna för de muntliga examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven hittar du på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

 • Nationellt prov del B, läsförståelse
 • Nationellt prov del C, skriftlig framställning

Muntliga examinationer

 • Nationellt prov del A, muntlig framställning
 • Boksamtal om en modern svensk roman
 • För att få göra den muntliga delen av prövningen måste de skriftliga
  examinationerna först vara godkända.

Inlämningsuppgifter

 • Insändare
 • Essä baserad på romanenSida 2(2)

Läromedel

KONTEXT, Svenska som andraspråk 1, Hedencrona/Smed-Gerdin, Studentlitteratur

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering ska du vända dig till CV för vägledning.

Svenska 2, 100 p
Kurskod: SVESVE02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tid för de muntliga
examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

 • Litterär essä
 • Prov i litteraturhistoria

Muntliga examinationer

 • Språkpresentation (utifrån språkessän)
 • Boksamtal
 • Argumenterande tal (utifrån debattartikeln)

Inlämningsuppgifter

 • Språkessä
 • Debattartikel

Läromedel

Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Svenska impulser 2, 2012.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Svenska 3, 100 p
Kurskod: SVESVE03

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tider för de muntliga
examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

Nationellt prov Del A (PM av vetenskaplig karaktär utifrån givet tema, 600-800 ord)

Muntliga examinationer

Nationellt prov Del B (Argumenterande tal utifrån givet tema, ca 5 min)

Inlämningsuppgifter

 • Essä om språkhistoria/språkförändringar
 • Litterär analys

Läromedel

Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Svenska impulser 3, 2013.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se. Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Svenska 1, 100 p
Kurskod: SVESVE01

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tiderna för de muntliga
examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

 • Nationellt prov del B, läsförståelse
 • Nationellt prov del C, skriftlig framställning

Muntliga examinationer

 • Nationellt prov del A, muntlig framställning
 • Filmanalys
 • För att få göra de muntliga delarna av prövningen måste de skriftliga examinationerna vara godkända.

Inlämningsuppgifter

 • Språkessä
 • Novell
 • Litterär essä
 • Insändare

Läromedel

Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Svenska impulser 1, 2012.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Svenska 2, 100 p
Kurskod: SVESVE02

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tid för de muntliga
examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

 • Litterär essä
 • Prov i litteraturhistoria

Muntliga examinationer

 • Språkpresentation (utifrån språkessän)
 • Boksamtal
 • Argumenterande tal (utifrån debattartikeln)

Inlämningsuppgifter

 • Språkessä
 • Debattartikel

Läromedel

Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Svenska impulser 2, 2012.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat utifrån kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR. Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Svenska 3, 100 p
Kurskod: SVESVE03

Allmänt om prövningen

Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Efter du har anmält dig till prövningen och betalat anmälningsavgiften ska du så snart som möjligt kontakta prövningsförrättaren för att få instruktioner om de olika delmomenten och tider för de muntliga
examinationerna.

Kursens centrala innehåll och kunskapskraven kan du hitta på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skriftliga examinationer

Nationellt prov Del A (PM av vetenskaplig karaktär utifrån givet tema, 600-800 ord)

Muntliga examinationer

Nationellt prov Del B (Argumenterande tal utifrån givet tema, ca 5 min)

Inlämningsuppgifter

 • Essä om språkhistoria/språkförändringar
 • Litterär analys

Läromedel

Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Svenska impulser 3, 2013.

Betyg

Efter genomförd prövning görs en totalbedömning av dina resultat efter kunskapskraven och betyg sätts senast 14 dagar efter avslutad prövning. Betygen skickas automatiskt till Universitets- och högskolerådet, UHR.

Önskar du beställa utskrift av betyg eller har övriga frågor görs det via vår funktionsbrevlåda vux@skelleftea.se.

Har du frågor kring studieplanering vänd dig till CV för vägledning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se