Kurser i utbildningen:
Processtekniker underhåll och driftsäkerhet

Utbildningen är på distans, 25 poäng.

Kurstid: 2023-03-06 till 2023-04-14

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till 2023-02-19

Syftet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade och fördjupade kunskaper om moderna logistiksystem, logistik-ekonomi, effektiva metoder inom material- och produktions-styrning, prestationsmätning, nyckeltal och hållbar logistik.

Målet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade kunskaper och kompetenser att arbeta med och utveckla system för material och produktionsstyrning samt effektiv logistik i
kombination med kunskaper och färdigheter inom LEAN-produktion.

Målet är dessutom att den studerande självständigt ska kunna utföra prestationsmätningar och ledtids- och känslighetsanalyser för att identifiera och minimera förluster och slöserier i ett MPS- eller logistiksystem.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans, 20 poäng.

Kurstid: 2023-11-27 till 2023-12-22

Ansökan är öppen: 2023-06-01 till 2023-11-12

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå
specialiserade kunskaper, och färdigheter för att
förstå hur en effektiv underhålls- och logistik- organisation byggs upp, leds och upprätthålls utifrån processindustrins krav på hög driftsäkerhet och effektivitet. Att utifrån ex. koncepten LEAN
Maintenance eller Maintenance Management System (CMMS) leda eller utveckla en effektiv underhållsorganisation tillsammans med underhållschef och externa resurser.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper,
färdigheter och kompetenser för att arbeta med
strategier och system för underhållslogistik,
reservdelshantering, inköp och kommunikation med
externa leverantörer av underhållstjänster och
uppföljning av underhållsekonomi.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans med lärarledda tillfällen i Skellefteå, 45 poäng.

Kurstid: 2023-12-25 till 2024-02-23

Ansökan är öppen: 2022-06-01 till 2023-12-10

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå
specialiserade kunskaper, och färdigheter för att
förstå hur effektiva underhållssystem byggs upp och
upprätthålls utifrån processindustrins krav på hög
driftsäkerhet och effektivitet.

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att utveckla och upprätthålla
rutiner för självständigt operatörsunderhåll,
säkerhets- och tillsynsrutiner samt reservdelsrutiner
som anpassats till aktuella krav i processen.

Målet är dessutom att den studerande ska kunna arbeta med
metoder och rutiner för underhållsprevention, stopptids- minimering samt insamling och uppföljning avdriftsdata.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Kurser i utbildningen:
Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning 

Utbildningen är på distans, 25 poäng.

Kurstid: 2022-12-26 till 2023-02-17 

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till 2022-12-11

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik och rittekniska regler i kombination med metoder inom
produktutveckling, konstruktionsarbete, produktionsberedning, tillverkning, ritningsframställning mm.

Målet med kurser är att den studerande efter slutförd kurs ska behärska grundläggande och även mera avancerad solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna 3D-CAD-program. Kursen ska även ge den studerande grundläggande kunskaper och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik samt effektiv produktion. Efter
slutförd kurs ska den studerande behärska allmänna standardiserade rittekniska regler, ritningsläsning och ritnings- framställning av enklare underlag för beredning och tillverkning.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans med lärarledda tillfällen i Skellefteå, 30 poäng.

Kurstid: 2023-01-16 till 2023-03-10 

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till 2023-01-01 

Syftet är att ge den studerande specialiserade kunskaper och färdigheter om teknikutveckling, utrustning och begrepp inom robotteknik, CNC/CAM och additiv tillverkning samt hur tekniken
kan nyttjas och utvecklas i samband med olika tillverknings-metoder och material.

Målet är att ge kunskaper om teknikutveckling, datorstyrd
produktionsutrustning, traditionella och kollaborerande robotar, system, uppbyggnad av robotceller. Färdigheter i att programmera, optimera, felsöka samt simulera grundläggande
funktioner för ett robot- eller CNCsystem. Kunna kombinera och tillämpa kunskaper om verktyg, material, digitala 3D-modeller vid beredning av underlag för tillverkning av produkter med hjälp av
CNC-, CAM- eller additiv tillverkningsteknik. Kunna leda eller delta i ett utvecklingsarbete för att bygga upp, utveckla och optimera system med CNC/CAM och robotar eller additiv tillverkning.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans, 35 poäng.

Kurstid: 2023-04-24 till 2023-09-08

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till 2023-04-09

Syftet är att ge den studerande fördjupade och tillämpade kunskaper och färdigheter i att delta i eller att självständigt leda ett förändringsarbete för effektivisering, ökad driftsäkerhet och
implementering av digitala system och hållbara tjänster. Att ge den studerande kunskaper om gällande förutsättningar och begrepp inom cirkulär och industriell ekonomi, gällande
produktionsekonomiska begrepp, investeringskalkyler, offertarbete mm.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper att leda
ett förändringsarbete, arbeta med kalkylering, inköp, offert-hantering, underhållsekonomi, investeringskalkyler samt hantering och utveckling av digitala affärsmodeller. Uppnå kunskaper och färdigheter att med hjälp av praktisk
projektplanering, med ex tidsplan, Gant-schema och att med ett strukturerat arbetssätt kunna planera, leda, genomföra, och följa upp mindre projektuppdrag.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans, 15 poäng.

Kurstid: 2023-09-11 till 2023-09-29 

Ansökan är öppen: 2023-06-01 till 2023-08-27 

Syftet med kursen är att den studerande ska ges kunskaper om industriella informationssystem i kombination med automations-system, informationssäkerhet, datafångst, datahantering etc.

Att ge de studerande kunskap om och färdighet i industriell datakommunikation, för att kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen. Målet med kursen är att ge
den studerande kunskaper och färdigheter i att förstå och säkert nyttja industriella datasystem för informationshantering, datainsamling och administration. Kunskap om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT gällande grundläggande styrteknik, industriell kommunikation, PLC-system, operatörssystem och webbapplikationer i produkten. Att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans med lärarledda tillfällen i Skellefteå, 35 poäng.

Kurstid: 2023-10-02 till 2023-11-17

Ansökan är öppen: 2023-06-01 till 2023-09-17

Syftet och målet är att ge kunskaper och färdigheter om hur automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion. Att kravspecificera och
arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktionssystem.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och
färdigheter i hur automatiserade produktionssystem kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system. Att kunna utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter.
Kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, system-integration och informationssäkerhet.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Kurser i utbildningen:
Produktionstekniker Automatiserade
tillverkningsprocesser

Utbildningen är på distans, 25 poäng.

Kurstid: 2023-02-27 till 2023-04-07

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till 2023-02-12

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik och rittekniska regler i kombination med metoder inom
produktutveckling, konstruktionsarbete, produktionsberedning, tillverkning, ritningsframställning mm.

Målet med kurser är att den studerande efter slutförd kurs ska behärska grundläggande och även mera avancerad
solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna 3D-CAD-program.

Kursen ska även ge den studerande grundläggande kunskaper och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och
konstruktionsteknik samt effektiv produktion. Efter slutförd kurs ska den studerande behärska allmänna standardiserade rittekniska regler, ritningsläsning och ritningsframställning av enklare underlag för beredning och tillverkning.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans med lärarledda tillfällen i Skellefteå, 45 poäng.

Kurstid: 2023-03-27 till 2023-10-27 

Ansökan är öppen: 2022-10-24 till2023-03-12 

Syftet och målet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade och fördjupade kunskaper och färdigheter i konceptet LEAN production, alternativa modeller, minimering av slöserier, ledarskap för LEAN och ständiga förbättringar,
kundnytta, effektivisering, flödeskartläggning och värdeflödes-analyser, TPM och standardisering mm.

Kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystem, hållbarhet, och statistisk processtyrning. Ges specialiserade kunskaper och fördjupade och praktiska färdigheter i att leda och koordinera ett
förändringsarbete och att utveckla LEAN-konceptets metoder och verktyg i arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering. Kunna identifiera felkällor, mäta och analysera prestation med hjälp av kartläggningar och värdeflödesanalyser. Kunna föreslå lämpliga förändringsåtgärder för hållbar effektivisering av ett befintligt produktionssystem.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans med lärarledda tillfällen i Skellefteå, 45 poäng.

Kurstid: 2023-10-30 till 2024-01-19

Ansökan är öppen: 2023-06-01 till 2023-10-15

Syftet och målet är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion. Den studerande ska ges kompetens att kravspecificera och arbeta med smarta automatiserade och
robotiserade produktionssystem.

Kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system. Att kunna
utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. Att kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Utbildningen är på distans, 35 poäng.

Kurstid: 2023-12-04 till 2024-02-16

Ansökan är öppen: 2023-06-01 till 2023-11-19

Syftet med kursen är att den studerande ska ges
specialiserade och fördjupade kunskaper om moderna logistiksystem, logistikekonomi, effektiva metoder inom material och produktionsstyrning, prestationsmätning, nyckeltal och hållbar logistik.

Målet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade kunskaper och kompetenser att arbeta med och utveckla system för material och produktionsstyrning samt effektiv logistik i
kombination med kunskaper och färdigheter inom LEAN produktion.

Målet är dessutom att den studerande självständigt ska kunna utföra prestationsmätningar och ledtids och känslighetsanalyser för att identifiera och minimera förluster och slöserier i ett MPS eller logistiksystem.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

 • Matematik 1, 100p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100p

Urval:
Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: