Sotningstjänster och avgifter

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Digitala tjänster

Digitala tjänster

Att sotningsdistriktet har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Sotning och brandskydd utförs i förebyggande syfte. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Sotningsdistriktet utför

  • sotning
  • brandskyddskontroll
  • rensning av ventilation och imkanaler
  • besiktning av eldstäder, rökkanaler med mera.

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som är utsedda av kommunen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras. Beroende på vilken anläggning du har, hur den används eller vilket bränsleslag du använder är kontrollfristen tre eller sex år. Imkanaler från restaurangkök eller liknande har kontrollfristen två år.

Du kan även beställa en utökad kontroll av brandskyddet i din fastighet. Då besiktas din eldstad och rökkanal genom en täthetsprovning och inspektion med kamera. Utökad kontroll innebär ökad trygghet.

Det går också att begära en konsultation om du funderar på att köpa ett hus. Det är en god idé att ta reda på saker som berör husets eldstäder, rökkanaler och sotning innan köpet. Du kan kontrollera eldstäders och rökkanalers status genom att beställa en konditionsbesiktning.

Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten. Information om hur du ansöker om egensotning får du av sotningsdistriktet. Observera att möjligheten till egensotning endast omfattar rengöringsmomentet. Brandskyddskontrollen ska fortfarande utföras av en yrkesutbildad sotare med särskild behörighet.

Avgifter sotning

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus.

Beroende på typ av panna kostar det mellan 492 kronor och 511 kronor.

Sotningsavgiften för braskamin är 443 kronor.

Sotningsavgiften för öppen spis är 443 kronor.

Om sotsugare används tillkommer 38:75 kronor.

För fritidshus tillkommer 97 kronor på ovanstående priser.

En besiktning av en eldstad/rökkanal kostar normalt mellan 1900 och 2500 kronor.

Bilkostnad debiteras med 68:75 kronor per mil vid beställda arbeten.

Här redovisar vi avgifterna för ordinarie brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

En eldstad

Avgiften är 826 kronor för fastighetens första eldstad i en- och tvåfamiljshus.

För fritidshus tillkommer 152 kronor.

Tillägg

För varje ytterligare eldstad i samma skorsten tillkommer 216 kronor.

För ytterligare eldstad i annan skorsten tillkommer 486 kronor.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se