Bygglov eller inte?

Ska du bygga eller riva något och behövs det lov eller anmälan för att genomföra ditt projekt?

Det första du behöver ta reda på är om ditt hus ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det är nämligen olika regler för när bygglov och anmälan för en byggåtgärd behövs beroende på var ditt hus ligger. Hitta din tomt via kartan längst ner på sidan för att se vilka regler som gäller för just dig och din fastighet.

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Kommunen definierar vilka områden som är sammanhållen bebyggelse.

Kontakta kundtjänst om du vill ha hjälp med att reda ut vad som gäller för dig.

Du behöver inte söka bygglov men du måste göra en bygganmälan.

Attefallsreglerna gäller för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Reglerna gör det möjligt att utöver din tillåtna byggrätt få uppföra ett 30 m² Attefallshus med valfri användning, 15 m² tillbyggnad av din huvudbyggnad, max två takkupor och i ett enbostadshus göra ytterligare en bostad. Alla dessa åtgärder kräver att du lämnar in en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Obs! Inom kulturhistorisk miljö kan ett Attefallshus kräva bygglov istället för en anmälan. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på denna sida och på sidan K-märkta byggnader.

Läs mer om K-märkta byggnader

Bygg- och miljönämnden godkänner inte placering närmare tomtgräns än 1,5 meter utan särskilda skäl. Detta för att du ska kunna stå på din egen tomt när du uppför och underhåller byggnaden.

I vissa ärenden kommer du att kallas till ett enklare tekniskt samråd där vi går igenom ditt byggprojekt. Ett sådant samråd kan i de flesta fall hållas över telefon.

 • Yttermått max 30 kvm. I yttermåtten ska även extra långa takutsprång räknas.
  Man kan ha flera komplementbyggnader med en sammanlagd yta på max 30 kvm
  Nockhöjd max 4 meter från marken

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ett komplementbostadshus.
Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen / angränsande fastighet är närmare än 4,5 meter. Du ska själv se till att du tar in medgivandet som ska vara skriftligt. Lämna in det tillsammans med anmälan.

Kom ihåg att du får inte påbörja åtgärderna innan du har fått ett startbesked från någon av våra byggnadsinspektörer. Tänk också på att om ni bygger nära sjö, hav eller vattendrag kan en ansökan om strandskyddsdispens krävas.


Bygglov kan krävas för en balkong beroende på storlek och om byggnaden är inom eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Vill du göra en tillbyggnad i form av balkong för en- eller tvåbostadshus så behöver du ansöka om bygglov inom detaljplanerat område. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Vill du glasa in en befintlig balkong så krävs bygglov för detta beroende på om du befinner dig inom detaljplanerat område. Se kartan längre ner på denna sida.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank på boverket.se Länk till annan webbplats.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Gör en bygg- eller rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Beroende på storlek och komplexitet på din balkong kan du behöva en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Du behöver inte bygglov för att inreda en bastu i en befintlig byggnad.

Om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad som ska innehålla en bastu så krävs bygglov. Läs mer under "Bygga ut huset"

Om du ska installera ett vedeldat bastuaggregat krävs en anmälan för installation av kamin eller eldstad. Läs mer under rubriken "Kamin eller eldstad".

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ut huset.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Se kartan längre ner på denna sida för att hitta detaljplanen för din tomt.

Undantag från bygglov

Om din tillbyggnad ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad krävs inget bygglov. Du behöver då istället göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan utan bygglov.

Du får också anordna tak över uteplats (max 15 m²), glasa in befintlig altan eller uppföra mur/plank i omedelbar närhet av bostadshus. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter (spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling).

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur mycket du vill bygga ut ditt hus och hur komplext tillbyggnaden är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).

Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

 • måla om fasad (för tegelfasad krävs bygglov).
 • byta taktäckningsmaterial (från betongpannor till plåt - tyngre till lättare material).
 • sätta upp solfångare på taket (som följer takets vinkel).
 • byta fasadmaterial till liknande. Obs! Bygglov krävs om man exempelvis byter från tegel till trä.

Är du osäker på om åtgärden du vill göra väsentligt ändrar byggnadens eller området karaktär - kontakta oss. Boka en tid med bygglovshandläggare.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är de inte det måste du söka bygglov för din byggnad.

Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15,0 kvadratmeter.
 • Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15,0 kvadratmeter.
 • Tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter från marken vid byggnaden.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt / angränsande fastighet. Medgivandet bör vara skriftligt. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.
 • Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Du behöver bygglov om dina nya fönster innebär en väsentlig ändring av fasaden. Följande får du göra utan att söka bygglov

 • byta befintliga fönster till nya med annat utseende
 • byta ut enstaka fönster mot en dörr eller tvärtom.

Handlingar som krävs för bygglov

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du vill byta enstaka fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Ska du däremot sätta in nya större fönsterpartier så kan en kontrollansvarig krävas. Kontakta oss om du är osäker.

Om du planerar att bygga ett nytt förråd som inte ryms inom reglerna för attefall eller friggebod då krävs en bygglovsansökan.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett garage eller en carport.

Undantag

Om ditt garage ryms inom reglerna för attefall kan du istället göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga utan bygglov om byggnaden inte är större än huvudbyggnaden i vare sig längd, bredd eller höjd.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan/anmälan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur stor och komplex byggnaden är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte.

Om du bor i ett en- och tvåbostadshus och vill inreda ditt garage till en del av din bostad, så krävs inte bygglov om du inte gör några fasadändringar. Du måste dock stämma av att åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Om ditt garage ska bli en separat bostad innehållande alla bostadsfunktioner så krävs bygglov eller anmälan för attefallsåtgärder.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Du behöver bygglov för fasadändring när du gör en inglasad altan eller balkong om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Undantag

Utanför detaljplanerat område så krävs det vanligtvis inte bygglov för fasadändringar om det inte tillkommer någon ytterligare area i ditt byggprojekt.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att glasa in din altan eller balkong. För att glasa in balkong på flerbostadshus kan det behövas kontrollansvarig.

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan.

Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov.

Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området så krävs det också bygglov.

Så anger du mått på skorsten, från taktäckning till toppen på skorstenen.
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller eldstad.

Du behöver bygglov för att bygga en ny kolonistuga.

Vad du får bygga på din kolonilott kan variera mellan olika områden. I Skellefteå finns därför riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till eller bygga om din kolonilott.

Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas. Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.

En enkel beskrivning. Typ av grundläggning ska tydligt redovisas.

Föreningens eller fastighetsägarens skriftliga godkännande behövs utöver de handlingar som krävs för bygglov.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Vanligtvis behöver du ingen kontrollansvarig för en mindre kolonistuga.

Du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum. Du behöver dock göra en anmälan om ombyggnaden innebär en väsentlig ändring av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation eller vatten- och avlopp.

Du bör följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd kring bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, hygien, hälsa och säkerhet vid ändring av byggnader.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)
Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Du behöver bygglov för att bygga en mur eller ett plank. En mur eller ett plank är tätare än ett staket och högre än 0,5 meter från marken. Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt.

Du behöver inte bygglov för ett staket. Ett staket får vara max 1,4 meter högt från marken och ska ha minst 40% genomsiktlighet.

Du behöver inte bygglov för

 • nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak.
 • spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent.
 • mur och plank kring uteplats vid en- och tvåbostadhus. Muren eller planket får max ha en höjd på 1,8 meter över lägsta marknivå och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen så krävs det medgivande från berörda grannar.
Illustration med måttangivelser enligt textstycket ovan
 • mur och plank i område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera den skyddade uteplatsen närmare än 4,5 meter från din grannes tomt / angränsande fastighet. Medgivandet bör vara skriftligt. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.

Du behöver bygglov

Undantagen gäller enbart en- och tvåbostadshus. Bor du i ett flerbostadshus så kräver plank och murar alltid bygglov.

Tänk på att även en stödmur som blir högre än 0,5 meter på en sida kräver bygglov. Även om den andra sidan är i linje med marken.

Om din granne säger nej vid placering närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så kan du söka bygglov för byggprojektet så får bygg- och miljönämnden pröva frågan.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det gällande detaljplan som styr vad du får bygga. Se kartan längst ner på denna sida för att hitta detaljplanen för din tomt.

Undantag:

Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt kan det nya bostadshuset du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Då behöver du göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare däremellan. Proportionerna bör vara så gles att 80 procent luft och 20 procent material uppnås.

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljé består till övervägande del av luft, precis som pergolan, och går att se igenom från alla håll.

Det krävs normalt inte bygglov för att anlägga en pool. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar bygglovsverksamheten för att få information om vad som gäller i just ditt fall.

Om du bygger en fristående altan högre än 1,2 meter över markens nivå behöver du bygglov. Om altanen ska vara en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus så får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Läs mer om vad som gäller för terrass eller altan.

Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov.

Läs mer om vad som gäller för mur, plank eller staket under rubriken ”Mur, plank eller staket”

Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov. Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Skydd vid bassängen

Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall. I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning.
Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan.

Du behöver rivningslov om du vill riva ett förråd inom detaljplanerat område.

Undantag

Förrådsbyggnader som beviljats startbesked och har uppförts som en komplementbyggnad med stöd av attefallsreglerna, kräver inte rivningslov även om de ligger inom detaljplanerat område. Ett förråd som utgör en friggebod enligt definitionen i 9 kap 4 p3 § PBL får också rivas utan rivningslov, även inom detaljplan.

I ett område som ligger utanför detaljplan behöver du inget rivningslov eller göra någon anmälan om du vill riva en förrådsbyggnad som utgör en komplementbyggnad till ditt bostadshus eller fritidshus.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du heller inget rivningslov eller göra någon anmälan för ekonomibyggnader.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att riva ett förråd.

Du behöver rivningslov om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Undantag

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget rivningslov för att riva ett bostadshus/fritidshus/annan huvudbyggnad, men du behöver göra en anmälan.

Du behöver inget rivningslov om du vill riva en komplementbyggnad, till exempel ett förråd eller ett garage som beviljats startbesked och har uppförts som en komplementbyggnad med stöd av attefallsreglerna.

Du behöver inget rivningslov om du vill riva en byggnad som utgör en friggebod enligt definitionen i 9 kap 4 p3 § PBL.

Du behöver inget rivningslov för att riva en byggnad som beviljats startbesked och har uppförts som ett komplementbostadshus med stöd av ”attefallsreglerna, men du behöver göra en anmälan.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Kostnaden beror på storleken och omfattningen på det du vill riva. Kontakta oss för närmare besked.

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

All reklam ska vara fri från stötande inslag i enlighet med Internationella handelskammarens regler för reklam samt praxis från Reklamombudsmannen som slår fast att reklam inte får diskriminera mot bland annat kön. På allmän plats rapporteras felaktig skyltning till polisen som sedan vidtar nödvändiga åtgärder. På kvartersmark där det sökts lov för skyltning får den som satt upp skylten ett föreläggande om att rätta till felaktigheten. Detta följs av ett vite om de inte gör detta inom den tid som står i åläggandet

Vid upptäckt av stötande reklam på de reklamytor som ägs av Skellefteå kommun kan meddelande om detta lämnas till Skellefteå kommuns kundtjänst för överlämnande till ansvarig för åtgärder.

Bygglov för skyltar

Du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp, flytta eller ändra en skylt inom detaljplanerat område. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar.

Utanför detaljplanerat område kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill sätta upp en skylt. Du kan även behöva tillstånd från tex. Trafikverket om du vill placera en skylt längs med E4 eller någon annan större väg.

Läs skyltprogrammet för mer hjälp , 387.2 kB.

Undantag, du behöver inte bygglov för

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)

Undantagen gäller inte om

Skylten eller orienteringstavlan ska placeras på eller i anslutning till en bevarandevärd byggnad (K-märkt) eller ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde. Då behöver du söka bygglov. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på sidan och K-märkta byggnader

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken typ av skylt du vill sätta upp.

Fasadskylt

Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera på vilken fasad och var på fasaden du vill placera skylten/skyltarna. Se exempelritning situationsplan.

Skyltritning i skala 1:10. Ange skyltens höjd, bredd och djup. Redovisa material, färg och skyltens innehåll. Den bör vara färglagd.

Fasadritning i skala 1:100 alternativt fotomontage där skylten har ritats in skalenligt på fasaden. Måttsätt skyltens placering på fasaden.

Beskriv eventuell belysning. Eventuell belysningsarmatur ska också framgå på fasadritningen/fotomontaget.

Markskylt

Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in var skylten/skyltarna placeras. Placeringen ska måttsättas, helst med två eller flera mått vinkelrätt från fastighetsgräns, så att placeringen fixeras. Se exempelritning situationsplan.

Skyltritning i skala 1:10. Ange skyltens höjd, bredd och djup. Redovisa material, färg och skyltens innehåll. Den bör vara färglagd. Redovisa skyltställningen tillsammans med skylten och beskriv hur den förankras i marken.

Beskriv eventuell belysning. Eventuell belysningsarmatur ska också framgå.

Elektronisk skylt

Utöver det som anges ovan ska följande redovisas:

Skyltbeskrivning med uppgifter om skyltens innehåll och budskap, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens samt om det är rörliga bilder

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stor skylten är, hur den påverkar omgivningen och om den behöver prövas mot gällande skyltprogram.

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast ingen kontrollansvarig för att sätta upp en skylt. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Ansök om bygglov för skylt (Länk till annan webbplats)

Du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak. Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak.

Förutsättningar

Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.

Skärmtaken får tillsammans vara högst 15,0 kvadratmeter.

Det ska anordnas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.

Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera den skyddade uteplatsen närmare än 4,5 meter från din grannes tomt / angränsande fastighet. Medgivandet bör vara skriftligt. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.

Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Längst ner på sidan kan du hitta detaljplanen för din tomt via kartan.

Om du bor i ett område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga till huset motsvarande maximalt 50 % av den ursprungliga byggnadsarean. Sådan tillbyggnad kan vara i form av skärmtak.

Förutsättningar för bygglovsbefrielse

Byggnaden får inte vara en så kallad K-märkt byggnad eller ingå i en K-märk miljö. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på sidan och K-märkta byggnader

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att bygga ett skärmtak.

Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Lovplikten gäller om byggnadens yttre utseende avsevärt ändras.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Mer information om solceller hittar du hos energirådgivningen

Undantag

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

Byggnaden får inte vara en så kallad K-märkt byggnad eller ingå i en K-märk miljö. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på sidan och K-märkta byggnader

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för rådgivning när det gäller solceller.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus så kan det krävas en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Du behöver ansöka om förhandsbesked.

Ansökan om avstyckning hanteras av Lantmäterimyndigheten, men som regel krävs först en prövning av om den sökta tomten är lämplig för den tänkta användningen. För att få avstycka obebyggd mark till en ny fastighet utanför detaljplanerat område bör du därför först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked innebär en prövning av platsens lämplighet för det önskade ändamålet men kräver betydligt mindre ritningsunderlag jämfört med ett bygglov.

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig varken för avstyckning eller ett förhandsbesked.

 Det krävs bygglov för att byta tak på ett sätt som innebär en väsentlig ändring av fasaden, till exempel byte av kulör eller material.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för byte av taktäckningsmaterial (från betongpannor till plåt - tyngre till lättare material), om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Undantag

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att byta tak.

Trots undantagen på lovplikt krävs ändå bygglov om takbytet avser en byggnad som är särskilt bevarandevärd, alltså en så kallad K-märkt byggnad. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på sidan och på sidan K-märkta byggnader

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Du behöver lämna in en situationsplan där du tydligt markerar vilken byggnad eller del av byggnad som ändringen berör.

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att byta tak.

Du behöver normalt bygglov för att bygga en takkupa.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Undantag

Din takkupa ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallshus.

Din takkupa (max två) placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon ansökan eller anmälan. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur stor och komplex din takkupa är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte. Kontakta oss för mer information.

Du behöver inte bygglov om din altan eller terrass inte är högre än 1,8 meter från lägsta marknivå.

Med terrass eller altan avser vi i den här informationen själva ”golvet”. Vill du bygga in din terrass eller altan eller sätta upp ett staket runt om, så gäller andra regler. Se information om uterum, glasa in en altan eller balkong eller mur, plank och staket.

Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altaner över 1,2 meter skall anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din altan närmare än 4,5 meter från din grannes tomt / angränsande fastighet. Medgivandet bör vara skriftligt. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.

En fristående terrass eller altan behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

En terrass eller altan som byggs till en befintlig byggnad kräver inte strandskyddsdispens

Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
Trots undantagen på lovplikt krävs ändå bygglov om takbytet avser en byggnad som är särskilt bevarandevärd, alltså en så kallad K-märkt byggnad. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse se kartan längre ner på sidan och på sidan K-märkta byggnader

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank. Länk till annan webbplats.

Du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset på max 15 kvadratmeter så kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för åtgärden.

Om uterummet ska byggas fristående på max 30 kvadratmeter så kan det inrymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för åtgärden.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan utan bygglov.

Vilka handlingar behövs för din anmälan eller ansökan?

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta oss för mer information.

Du behöver inget bygglov för att slå ut en vägg. Men om väggen är bärande behöver du göra en anmälan.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov och anmälan.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på storlek och komplexitet i det du vill göra. Kontakta oss för mer information.

Du behöver normalt bygglov för ett växthus eller förråd.

Undantag

 • Ditt växthus eller förråd på max 15 kvadratmeter ryms inom reglerna för friggebodar.
 • Ditt växthus eller förråd på max 30 kvadratmeter ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för ditt växthus eller förråd.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga utan bygglov om byggnaden inte är större än huvudbyggnaden i vare sig längd, bredd eller höjd.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du ska bygga ett enkelt växthus eller förråd på din villatomt behöver du ingen kontrollansvarig.

Du behöver inte något bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt bostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för ytterligare bostad.

Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för att inreda ytterligare en bostad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

På kartan längre ner på denna sida kan du hitta detaljplanen för din tomt.

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

Undantag

Du behöver söka bygglov om bostaden ska inredas i byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att inreda ytterligare en bostad.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Detaljplanerade områden

I karttjänsten "Vad säger planen?" hittar du detaljplanerna för de områden som hunnit få sina planer digitaliserade. Fler detaljplaner tillkommer kontinuerligt. Här kan du alltså se vilka bestämmelser som gäller för ett visst område.

Totalt ska 900 detaljplaner, producerade under mer än 100 års tid, tolkas till nutid för att kunna läggas in här.

Vad säger planen?

Vad säger planen?

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: