Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan

På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra. De flesta ansökningar eller anmälningar kan göras via våra e-tjänster. Saknar du BankID så kontaktar du vår kundtjänst för hjälp.

Följande handlingar ska lämnas in:

Det spelar ingen roll vilket format de inlämnade ritningarna har (t.ex. A4 eller A3) det är skalan som är viktig.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan i ett senare skede.

Exempel på kontrollplaner hittar du här.

Följande handlingar ska lämnas in

  • En karta i mätbar skala, gärna 1:400 eller 1:1000 som visar tomtens placering och tillfartsväg.
  • Om fastigheten är stor ska du även lämna in en översiktskarta där du visar lokaliseringens placering.

Ansök via e-tjänst

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska alltid lämnas in (val av e-tjänst beror på vad du ska göra):

Bygganmälan med projektbeskrivning
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB.

Gör din anmälan via e-tjänsten

Gör en bygg- eller rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Anmälan Attefall
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel. , 130.3 kB.
Fasadritningar 1 ex. - skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB..
Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel. , 167.8 kB.
Kontrollplan 1 ex Exempel på kontrollplan

Gör din anmälan via e-tjänst

Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)

Anmälan om eldstad
Det finns förslag till kontrollplaner vid enkla typer av byggåtgärder.

Förslag till kontrollplan.

Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

Övriga anmälansärenden

Följande handlingar ska lämnas in vid behov i övriga anmälansärenden

Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel , 167.8 kB..
Sektionsritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB..
Blankett F - Grannemedgivande , 26.1 kB. om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter

Följande handlingar ska lämnas in inom detaljplanerat område:

Anmälan om rivning görs via e-tjänst

Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in utanför detaljplanerat område:

  • Situationsplan, 1 ex - med byggnaden som ska rivas markerad. Se ritningsexempel ovan
  • Foto på byggnaden
  • Förslag till kontrollplan, se länk ovan
  • Materialinventering
Gör en bygg- eller rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in:

Situationsplan 1 ex - skala 1:400 som visar plushöjder före och efter samt marklutning och sluttningar. Vid större fyllningar även marksektioner. Ritningsexempel , 167.8 kB..

Ansökan om marklov görs via e-tjänst

Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000 Ritningsexempel , 127.5 kB.
Fasadritning, skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB.

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet

Både ansökan och anmälan görs via e-tjänst

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)

Ritningar

Vi vill att en ritning som lämnas in digitalt ska vara i PDF-format. Du kan antingen skapa den i ett ritprogram eller skanna in ett papper. Vi godkänner inte en ritning som har fotograferats och gjorts om från fotoformat till PDF.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda med ett ritningshuvud i nedre högra hörnet. De ska ha svart text, linjer och siffror på vit bakgrund.

Allt på ritningen ska stämma överens med skalan du har angett och vara måttsatt. Du skriver måtten på de aktuella delar du har på respektive ritning.

På en situationsplan, vilket är en ritning över din tomt där alla byggnader finns med och är måttsatta, ska du skriva in avståndet till tomtgränsen.

På fasadritningen, som är en ritning där man ser byggnaden utifrån från alla håll, ska du rita in befintliga och blivande marklinjer.

Digitalt ritningsarkiv

I det digitala ritningsarkivet kan du själv, utan kostnad, söka och hämta arkiverade och avslutade bygglovhandlingar som är upprättade senast sista december 2011. Ritningar nyare det finns ännu inte i ritningsarkivet men kan beställas via kommunens kundtjänst.

Kontrollplaner

En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.

Använd gärna denna mall för att skapa din egen kontrollplan.

Kontrollplan PBL (ifyllbar pdf) , 215.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Här nedan finns exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå för olika ärenden.

Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Kontroll av markförhållande

Bedömning genom provgrop

AMA Mark & Anläggning

Markentreprenör

Kontroll av schaktbotten

Grundbottenbesiktning

AMA Mark & Anläggning

Markentreprenör

Dränerande material

- rätt dimension

- rätt tjocklek

- ej fruset

Visuellt

Stämmer överens med föreskrivet material


Utförandet av fiberduk

- rätt placering

- överlapp

Visuellt

Leverantörens anvisning


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Det som byggs har rätt placering

Mätning

Godkänd situationsplan


Krypgrund/plintgrund

- fri från organiskt material

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund/plintgrund

- inspekteringsbar

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund/plintgrund - har fuktspärr utlagt på mark

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund klarar högsta tillåtna fukttillstånd
- RF < 75 %

Mätning

BBR 6:52


Utförande av markisolering
- utan skarvar
- rätt tjocklek
- rätt placering

Visuellt

Leverantörens anvisning


Kontroll av armering före gjutning

- dimension

- placering

- förankring

Visuellt/
Mätning

Konstruktionshandling (namn)


Radonsäkert utförande av grund

- radonduk eller annan godkänd lösning

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:23


Tätning av genomföringar mot Radon

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:23


Uttorkning av betongplatta

- inför golvbeläggning/ tätskikt

Fuktmätning

Leverantörens anvisning


Marklutning från grund - minst 1:20, de 3 närmaste metrarna

Mätning

BBR 6:5321


Omhändertagande av dagvatten inom fastigheten

Visuellt

Skellefteå kommuns dagvattenstrategi


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av luftning bakom fasadbeklädnadVisuelltKonstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324

Anslutning av tak mot befintlig yttervägg

- luftspalt finns

- vindduk

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324


Plåtbeslag uppdraget bakom fasadmaterial

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324


Utförande av isolering

- rätt tjocklek

- god anslutning mot regelstomme

- utan genomgående skarv och luftfickor

Visuellt

BBR 9:26
BBR 9:92


Utförande av yttervägg

- åtgärd mot skadedjur

Visuellt

BBR 6:81


Sylltätning monterad

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)


Fuktigt trämaterial byggs inte in

- syll och väggregel har fuktkvot < 16 %

Fuktmätning/
stickprov

BBR 6:53


Utförande av fönster och dörrar

- utan risk för inträngande fukt

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Utförande av fönster och dörrar

- lutning av dropp- och fönsterbleck

- tillräckligt språng

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Utförande av fönster och dörrar

- lufttätning runt karmen sitter på den varma sidan

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Väderskydd under byggtiden

- Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts

Fuktmätning/
Visuellt

BBR 6:51


Lufttätt utförande av klimatskiljande delar

- ytterväggar

- anslutningar

- genomföringar

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:531


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Mottagningskontroll takstolar/takåsar
- stämmer med projektering

Visuellt

BBR 2:31


Lufttätt utförande av klimatskiljande delar
- tak
- anslutningar
- genomföringar

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:531


Utförande av takstolar/takåsar
- rätt dimension
- infästning
- placering

Visuellt/
mätning

Konstruktionshandling


Utförande av avväxlingar
- rätt dimension
- infästning
- upplag

Visuellt

Konstruktionshandling


Yttertaket och plåtbeslagning utfört med god täthet
- underlagstäckning
- anslutning
- genomföring

Visuellt

Leverantörens anvisningar


Utförande av regnvattensystem
- placering

- lutning
- bortledning av regnvatten

Visuellt

BBR 6:642


Väderskydd under byggtiden
- Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts

Fuktmätning/
Visuellt

BBR 6:51


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av våtrum

Visuellt/
mätning
Branschregler (BBV, GVK, MVK, Säkert Vatten)


Utförande av golvbrunn
- förankring
- höjdplacering i undergolvet

Visuellt/
mätning

Leverantörens anvisningar


Kontroll av golvlutning
- fall mot golvbrunn minst 1:150 och högst 1:50

Mätning/ vattenpass

BBR 6:5335


Utförande av tätskikt och underlag
- rätt material
- placering

- överlapp

Visuellt

BBR 6:5333
Leverantörens anvisningar


Utförande av vattenledningar
- täthet
- placering)

Visuellt/
provtryckning

Säkert vatten


Följande kontrollpunkter kan vara aktuellt vid uppförande av garage:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Golvbrunn i garage utförd med avskiljning av olja
- oljefälla/oljeavskiljare beroende på mängden olja som ska avskiljas
VisuelltBBR: 6:641
Skellefteå kommuns riktlinjer för oljeavskiljning

Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

Av VEM ska det kontrolleras

Utförande av ventilation med tillräcklig luftomsättning 
- rätt antal till- och frånluftsdon
- rätt placering

Visuellt

BBR 6:25


Injustering av ventilationen utfördLuftflödesprotokollBBR 6:9241

Funktionskontroll utförd (OVK)

- gäller vid installation av FTX

Visuellt

Skellefteå kommuns dagvattenstrateg


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Säkerhetsglas
- gäller glasytor som placeras närmare än 0,6 meter över golv

Visuellt,
mot märkning

BBR 8:353


Utförande räcke
- rätt räckeshöjd
- vertikala öppningar max 10 cm
- ej klättringsbart
MätningBBR 8:2321

Elsäkerhet

Intyg behörig elektriker

BBR 8:8


Taksäkerhet
- snörasskydd
- fästanordning för säkerhetslina vid fasadhöjd > 4 m

Visuellt

BBR 8:241


Säkerhetsbeslag på öppningsbara fönster och balkongdörrar

- gäller för våningsplan ovan markplan

Visuellt

BBR 8:231


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

Av VEM ska det kontrolleras

Brandavskiljning för vidbyggt garage
- avskiljt från bostadsytor i brandteknisk klass EI30

Visuellt

BBR 6:25


Brandavskiljning för fristående byggnad, med avstånd < 8 m
- avskiljt från andra byggnader i brandteknisk klass EI30

VisuelltBBR 5:611

Brandvarnare monterad

- minst en per våning och 60 m2 bostadsyta

- funktionstestad

Visuellt
Funktionstest

BBR 5:2513
leverantörens anvisning


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av klimatskärm
- god täthet på folie & vindstopp
VisuelltBBR 9:26
Leverantörens anvisningar

Omslutande byggnadsdelar uppfyller gällande
U-värden

Visuellt

BBR 9:92 (tabell)


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Rivningsavfall sorterat och förvarat åtskilda

Visuellt

Materialinventering


Farligt avfall har hanterats och omhändertagits enligt gällande regler

Visuellt

Materialinventering


Byggmaterial för återvinning eller återanvändning utsorterat

Visuellt

Materialinventering


Transport av avfall enligt gällande regler

Visuellt

Materialinventering


Plats för rivning utformad med begränsad tillgång för obehöriga

Visuellt

BBR 2:3


Åtgärder har vidtagits för minskad risk för brand, dam, buller och ras

Visuellt

BBR 2:3


Vatten avstängt, ledningar proppade och urtappade

Visuellt

PBF 5 §17


El-försörjning avstutad

VisuelltKomplettera ditt ärende

Om du har ett pågående e-tjänstärende där du behöver bifoga fler, eller uppdaterade, filer så kan du göra det via e-tjänsten.

Här hittar du instruktionen (pdf, öppnas i ny flik) , 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: