Naturskydd

Skellefteå har en vacker och varierad natur. Vi har ett rikt och levande odlingslandskap, flera rinnande vattendrag, sjöar, myrar och milsvida skogar. Den kalkrika berggrunden har berikat vår flora med många intressanta arter. Det är viktigt att vi bevarar detta. Ett sätt är att skydda områden med höga naturvärden.

Samrådsområden

Vissa verksamheter som kan medföra skada på naturmiljön måste enligt miljöbalken 12 kap 6§ alltid anmälas för samråd till Länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen, dessa kallas samrådsområden.

Följande verksamheter är alltid anmälningspliktiga

  • Beslut om eller utförande av allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik
  • Anordnande av renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen.

Inom så kallade samrådsområden finns speciella bestämmelser om samråd med myndigheten, där myndigheten gör en bedömning om åtgärden ska tillåtas och om eventuella villkor och restriktioner krävs. I Skellefteå kommun finns tio särskilt avgränsande samrådsområden.

Samrådsområden

Områdets namn

Objekttyp

Beslutande myndighet

Areal (hektar)

Storsand

Sandstrand

Länsstyrelsen

5

Vitträsket

Klarvattensjö

Länsstyrelsen

197

Nilsliden 1

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

3

Nilsliden 2

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

3

Nilsliden 3

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

2

Kälberget

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

2

Hattstormyran

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

7

Ålund

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

1

Åselet SO

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

1

Åselet NW

Växtlokal

Skogsvårdsstyrelsen

2

Natura 2000

EU´s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden kallas Natura 2000. Inom varje medlemsland väljs områden ut som innehåller de naturtyper eller arter som listas av EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (övriga arter och naturtyper).

Länderna ansvarar för att skydda och vårda sina Natura 2000 områden och ofta skyddas de som naturreservat. Ibland räcker andra skyddsformer, t.ex. samrådsområde eller skydd mot utbyggnad av vattenkraft, vilket är fallet med vattendragen Byskeälven, Åbyälven och Sävarån. I Skellefteå kommun ingår ett 30-tal områden i Natura 2000-nätverket.

Läs mer om Natura 2000 på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

EU:s nätverk av särskilda skydds- och bevarandeområden

Namn

Objekttyp

Regeringsbeslut, datum

Areal

Bjuröklubb

sanddyner, klippkust

951221

566

Skötgrunnan

stränder, dyner

951221

40

Kalkstenstjärnen

skog / myr

951221

6

Fäbodsskogen

skog, slåtteräng

951221

13

Vitbergen

skog / myr

951221

900

Utstenarna

strand - klippkust,havsstrandäng

951221

13

Tjärnbergsheden

skog / myr

951221

91,8

Degerforsheden

skog / myr

970130

135

Björnberget

skog

970130

58

Brännliden

skog / myr

970130

85

Brännberget

rikkärr, källor

980122

35

Blylod myran

skog / myr

980122

132

Åbyälven

älvByskeälven

älvSkallöns västra del
Kågefjärdens havsstrandängar

havsstrandängBiotopskydd och skyddsområden

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd. Skyddet kan ges till områden på upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd på skogsmark medan länsstyrelsen fattar beslut på övrig mark.

I Skellefteå kommun har 49 områden fått denna typ av skydd fäll ut boxen nedan för att se vilka de är

Skogar med biotopskydd

Namn

Objekttyp

Karta

Beslutsdatum

Gagsmark 17:1

barrskog

23L NV, 6b

1994-10-31

Broänge 1:15

barrnaturskog

22L SV, 0c

1995-04-04

Önnesmark 1:12

barrnaturskog

22L SV, 2c

1995-12-07

Skråmträsk 7:21

barrnaturskog

22K NO, 5f

1996-10-15

Bergsbyn

barrnaturskog

22L NV, 8a

1997-12-04

Lappselsberget

barrnaturskog

22J NO, 7i

1997-12-05

Lidsjön 1:5

barrnaturskog

21K, 9d


Burträsks-Norrliden 1:3

barrnaturskog

21K, 0d


Fällfors 4:5

ravinskog

23k, 6g


Blacke 1:9

barrnaturskog

22L,0dRiksintressen

Till område av riksintresse kan ett område utses som har få motsvarigheter i den aktuella naturgeografiska regionen och som bäst exemplifierar regionens olika landskapstyper.

Riksintresseområden utses av länsstyrelsen och kan gälla för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön respektive friluftslivet. Bestämmelserna får direkt verkan endast vid prövning av exploateringar som innebär ändrad markanvändning.

Skogsbruk betraktas som pågående markanvändning på skogsmark och är således exempel på verksamhet som normalt inte påverkas av riksintressena. Inom Skellefteå kommun har 32 områden utsetts till riksintresse för naturvård, sex för kulturmiljöer och två för friluftsliv. Till exempel har Byskeälven utsetts som riksintresse för såväl naturvård, kulturmiljö och för friluftslivet.

Riksintresse för naturvård

Namn på område

Objekttyp

Storåliden

sydväxtberg, naturskog

Petikån

vattendrag

Vithattsmyrarna

våtmarkskomplex

Västra Åliden Missenträsk

sprickfyllnadsmorän på drumlin

Brännliden

Urskog

Granberg Hobergsområdet

Preglacial dalgång

Pitmanliden

Dynområde

Byskeälven

Vattendrag, älvlandskap

Övre Kågedalen

rikkärr, kalktallskogar

Varuträskpegmatiten

Mineralförekomster

Finnforsån (inkl. Kroktjärnbäcken)

vattendrag, eutrof sjö

Vitbergen

naturskog

Jättungsmyran

våtmark

Krokvattnet

Moränbacklandskap, våtmarker, sjöar

Sävarån

vattendrag, älvlandskap, våtmarker, sjöar

Degerforsheden

naturskog

Kinnbäcksfjärden

havsfjärd, landhöjningsstrand, skärgård

Ostträsket

Fågelsjö

Kalkstenstjärnen

växtlokal

Innerviksfjärdarna

havsfjärdar, älvmynning, våtmarker, fågellokal

Lövångerskusten och Gärdefjärden

Kust- och skärgårdsområde, havsfjärd, fågellokal

Stensberget

Geovetenskap

Kågefjärdens havsstrandängar

Odlingslandskap, naturbetesmark

Bodans fäbod

Odlingslandskap

Brönstjärn

Naturbetesmark

Stormyran

Våtmarkskomplex

Tjärnbergsheden

Skog

Kågeälven

Vattendrag, fauna

Hebbersbäcken

Vattendrag, fauna

Tvärån

Vattendrag, fauna

Ålsån

Vattendrag, fauna

Skäljetjärnsbäcken

Vattendrag, fauna

Åbyälven

Vattendrag, fauna

Kulturmiljöer av riksintresse

Namn på område

Objekttyp

Lövånger

kyrkstad

Bjurön - Fällan

Kulturlämningar vid kusten

Byarna runt Bygdeträsket

Odlingslandskap

Örviken

Träindustrimiljö

Skellefteå västra delen

kyrkstad mm

Byskeälven

Kulturlämningar och odlingslandskap i älvdal

Riksintressen för friluftsliv

Namn på område

Objekttyp

Byskeälven

Skogsälv

Lövångerskusten

Kustområde

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: