Naturvårdsprojekt

Inom arbetet med naturvård och miljöövervakning genomförs en hel del projekt. Projekten finansieras delvis med externa medel från tex Naturvårdsverket och Jordbruksverket och drivs antingen av oss eller i samarbete med andra myndigheter, ideella föreningar, privatpersoner och företag. Här nedan kan du läsa kortare beskrivningar om dessa projekt.

Utveckling av skogens naturvärden

Skellefteå kommun har fått bidrag från Skogens miljövärden inom ramen för Landsbygdsprogrammet, stödet ska gå till att utveckla, bevara eller förstärka miljövärden i skogen. Inom ramen för projektet har en naturvårdsröjning i en lövrik skogsmiljö, på Mobacken vid Bjurån, genomförts. Genom att röja bort gran släpper vi in mer ljus och värme i skogen vilket gynnar bla vedlevande insekter som i sin tur gynnar fågellivet.

Lövrika miljöer blir allt mer ovanliga i dagens landskap pga. av ett rationaliserat jord- och skogsbruk. Detta har lett till att många arter beroende av levande och döda lövträd är hotade. Insatser för att gynna lövrika miljöer bidrar därmed även till dessa arters överlevnad.

Björkskog
Trädkronor

Blomsterlupin är en invasiv främmande art som utgör ett hot mot inhemska arter. Blåklocka, ängsviol och prästkrage är chanslösa mot de storväxta lupinerna.

Du kan hjälpa till att bekämpa den!

Blomsterlupin utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut inhemska arter. På sikt kan den också påverka vegetationen på grund av sin förmåga att binda kväve och gödsla marken. Det gör att ängsblommor som föredrar de naturligt magra jordarna ersätts av mer kväveälskande växter som exempelvis brännässlor, älgört, kirskål och hundkäx. Humlor och bin besöker hellre lupinen än våra inhemska blommor på grund av dess stora mängd pollen. Blomman innehåller dock endast pollen, vilket utgör ett problem för fjärilar som endast suger nektar. Blomsterlupin kan även försämra kvalitén på betesmarker och foder eftersom den innehåller alkaloider som är giftigt för nötkreatur och får. Blomsterlupin kan dessutom vara allergiframkallande för människor.

LONA projekt: Inventering och bekämpning av lupiner i Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har tillsammans med Trafikverket sökt och beviljats ett tvåårigt LONA projekt under perioden 2018-2019. Projektet syftar till att inventera förekomster av lupiner samt testa olika metoder för att begränsa och i vissa fall helt ta bort lupiner från vägkanterna. Under sommaren 2018 inventerades kommunala vägar samt statliga vägar utpekade som artrika. Under sommaren 2019 kommer Trafikverket på utvalda platser testa olika metoder för att utrota vissa bestånd eller åtminstone begränsa vidare spridning av lupiner.

Hur kan du hjälpa till att förhindra spridning?

Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen!
Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupin genom att slå den innan den sätter frö, gärna flera gånger på en växtsäsong. Du kan också gräva upp hela växten med rötterna, återkom nästa år för att ta bort nya växtdelar som grott. Plantorna bör helst inte komposteras eftersom frön kan överleva i marken i 50-70 år. Det går att blöta ner växten och lägga den i en sluten plastpåse för att ruttna. Plantor som tagits bort kan slängas i den gröna tunnan för brännbart avfall eller i brännbart avfall på närmaste återvinningscentral (ÅVC). Kom ihåg att det krävs markägarens tillstånd om du önskar hjälpa till med åtgärder på annans mark.

Etableringsstatus i Sverige

Blomsterlupin kom till Sverige från Nordamerika under 1800-talet och noterades första gången som förvildad under 1870-talet. Den sprider sig snabbt och är idag vanligt förekommande längs vägar, järnvägar, öppna ruderatmarker, banvallar, grustag och i trädgårdar. Blomsterlupin sprids främst via frön som explosivt skjuts från frökapslarna men den kan också sprida sig via rötterna med så kallade rhizom. Blomsterlupin är tvåårig och övervintrar under marken som små knoppar. Blomsterlupin omfattas idag inte av någon lagstiftning om invasiva främmande arter.

Läs mer på om Blomsterlupin på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: